Ana Səhifə / Haqqımızda / Monoqrafiya və kitablar

Monoqrafiya və kitablar

Neft geokimyası (geokimyəvi göstəricilər)

Neft geokimyası (geokimyəvi göstəricilər)

(Q.S. Martınova, Z.A. Vəliyev) Bakı, Nafta-Press, 2022, 87 s.

Kitabda mövcud olan geokimyəvi göstəricilərin sistemləşdirilməsi təqdim olunmuşdur. Geokimyəvi göstəricilər, neftin əsas təsnifat tipləri, neftin əsas xarakteristikaları bir yerdə cəmləşdirilmiş, neftqazlılığın problemləri, neft və qazın axtarışlarının geokimyəvi metodları, həmçinin çökmə süxurda vahid neftqazəmələgəlmə tsiklində neftin generasiya prosesinin əsas fazaları işıqlandırılmışdır.


Kitab neftin geologiyası və geokimyası problemləri məsələlərilə məşğul olan elmi işçilər, həmçinin bu elmi sahədə ixtisaslaşan magistrant və doktorantlar üçün nəzərdə tututlur.

Akademik Şamil Əzizbəyov

Akademik Şamil Əzizbəyov

(G.P.Zapletin) Bakı, Elm, 2015, 135 səh. ISBN 978-9952-495-73-7

Kitabda Azərbaycanın istedadlı geoloq alimi, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının əsasını qoyanlardan biri, respublikamızda petrologiya məktəbinin banisi akademik Şamil Əbdülrəhim oğlu Əzizbəyovun həyatının, çoxşaxəli elmi və pedaqoli fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələləri işıqlandırılır.

Akademik Mirəli Qaşqay

Akademik Mirəli Qaşqay

(Rasim Ağayev) Bakı, Elm, 2015,162 səh. ISBN 978-9952-495-71-3

Mirıli Qaşqay parlaq həyat yaşaməş və bütün ömrünü insanlara xidmətə həsr etmişdir. Azərbaycanın bu böyük aliminin həyat yolu heç də hamar olmamışdır. XX əsrin praktik olaraq bütün əsas dönüşlərinin əks olunduğu bu ömürdə böyük insan sevincləri də çox olub, böyük şəxsi faciələr də az olmayıb. Lakin kitabın qəhramanı bütün bu keşməkeşlərə rəğmən dözüb dayanmış və bizə çox qiymətli irs qoyub getmişdir.


Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Arif Cəfər oğlu İsmayıl-zadə: biobiblioqrafiya

Arif Cəfər oğlu İsmayıl-zadə: biobiblioqrafiya

Bakı: Elm, 2014, 160 s. ISBN 978-9952-495-04-1

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, geologiya-minerologiya elmləri doktoru, AMEA Geologiya İnstitutunun “Petriligiya və metallogeniya” seksiyasının, həmçinin “Petrologiya” şöbəsinin rəhbəri, Əməkdar elm xadimi,  Azərbaycanın əməkdar geoloqu, “Şöhrət” ordenli Arif Cəfər oğlu İsmayıl-zadənin elmi əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi 1959-2014-cü illəri əhatə edir və buraya alimin Azərbaycan və xarici dillərdə çap olunmuş monoqrafiya və kitabları nəşr olunmamış elmi əsərləri, müxtəlif məcmuələrdə və dövri mətbuatda dərc olunmuş məqalələri,, elmi konqres, sessiya, simpozium, konfrans, müşavirələrdə çıxış və məruzələri daxil edilmişdir.

Biobiblioqrafiyada akdemik A.C.İsmayıl-zadənin həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri, elmi, pedaqoji, təşkilati və ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerk, alim haqqında yazılan məqalələr, onun elmi rəhbərliyi ilə müdafiə edilmlş dissertasiyalar əks olunmuşdur.


Biobiblioqrafiyaya daxil edilmiş materiallar xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilmişdir.


Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsdilə kitabın sonunda informasiya-axtarış aparatı təqdim olunmuşdur: bura alimin əsərlərinin, həmmüəlliflərin və onun haqqında yazan müəlliflərin əlifba göstəriciləri daxildir.