Fəlsəfə doktorları


Babayeva Gültəkin Cavad qızı


Anadan olduğu yer
 Bakı şəhəri
 
Təvəllüdü
  1956-cı il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi
 dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 25.00.04
- ixtisasın adı
Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
Talış zonasının subqələvi ultraəsası formasiya­sının petroloji-geokimyəvi xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 50
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 4
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Talış zonasının üst eosen-oliqosen yaşlı subqələvi pikrit peridotit və subqələvi qabbro-siyenit komp­lekslərinin təkamül proseslərinin riyazi-geokim­yəvi modelləri tərtib olunmuşdur. Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peri­do­tit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldik­ləri müəyyən olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları
1. Клинопироксены трахибазальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная геология, №6, 2012, с.48-55.

2. Минеральные парагенезисы трахибазальт-тра­хи­доле­ритового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elm­­­ləri. №2, 2013, s.26-36.

3. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидоле­ри­то­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кавказа. Bakı Univer­site­ti­nin xəbərləri, Təbiət elm­ləri, №3, 2013, s.82-96.

4. Индикаторное значение железо-хром оксид­ных мине­ралов в процессе кристалли­зации трахиба­зальт-трахидолери­тового и теф­рит-тешенитового комплек­сов Ходжавенд­с­ко­го прогиба Малого Кав­каза. Известия Ба­кинс­ко­­­го Университета. №3, 2015, серия Естест­венных наук, с.76-85.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
 (+994 55) 7167306
Ev tel.
 (+994 12) 4972393
Faks
 
Elektron poçtu