Monoqrafiyalar


"QUYULARDA GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR"DAN PRAKTİKİ İŞLƏR TOPLUSU

(X.F.MƏLİKOV, N.V.PAŞAYEV)

Bakı, 2012, "ADNA-nın mətbəəsi" , 105 s.
Neft-qaz sənayesində elmi-texniki tərəqqinin əsas elementlərindən biri quyularda geofiziki tədqiqatlar (QGT) üsullarının yeni modifikasiyalarının işlənməsi və təkmilləşdirilməsidir. Quyu kəsilişində olan layların fiziki xüsusiyyətlərinin dərinlikdən asılı olaraq öyrənilməsinə QGT deyilir. Adətən, istifadə olunan fiziki sahədən asılı olaraq, kəsilişdə olan layların xüsusi müqavimətini, radioaktivliyini, elastik dalğaların yayılma sürəti və s.öyrənilir. Başqa bir qrup üsullarla həndəsi parametrlər öyrənilir: quyunun diametri və mailliyi, layların yatma bucağı və s. Beləliklə, QGT vasitəsilə yatağın geoloji quruluşunu, qazımanın və layların istismarının müxtəlif məsələlərini həll etmək mümkün olur.

Yuxarıda qeyd olunanlar hazırlanmış praktiki işlər toplusunun strukturunu təşkil edir. Laboratoriya işlər toplusunda məqsəd quyularda fiziki kəmiyyətlərin ölçülmə prinsiplərini tələbələrə öyrətmək, QGT-nin texnologiyası ilə onları tanış etmək, mühazirələrdə verilən bilikləri dərinləşdirmək, bununla da tələbələrə istehsalat üçün praktiki iş bacarığı aşılamaqdır.

Vəsaitdə verilən laboratoriya işlərinin hər birinin nəzəri əsasları və yerinə yetirilmə metodikası verilmişdir. Vəsaitdə hər bir işin xarakterinə uyğun ədəbiyyat siyahısı verilmişdir ki, tələbə tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək üçün ondan faydalana bilər.

Praktiki işlər toplusu bakalavr pilləsində geologiya və geofizika mühəndisliyi ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.