Gİ-nin əsərləri


SİNERGETİK EFFEKTLİ MƏHLULLARIN KAPİLLYAR SIXIŞDIRMAYA TƏSİRİ

(R.Ə.Musayev, F.H.Kərimova, Ş.M.Əliyeva)Xülasə
 
 
Məqalədə əmtəə və aralıq zavod kimyəvi maddələri əsasında aşkar edilmiş müxtəlif fiziki-kimyəvi xassəli və sinergetik effektli məhlullarının karbohidrogenli mayelərin düz və əks axımlı kapillyar sıxışdırma mexanizminə təsirləri tədqiq edilmişdir. İstifadə olunmuş maddələrin ayrılıqda və onların qarışıq məhlullarının səthi-gərilmə və islanma bucaqları qiymətlərinə məhlul qatılığının təsiri də öyrənilmişdir.