Gİ-nin əsərləri


BÖYÜK QAFQAZIN ŞƏRQ SEQMENTİNİN STRATİFORM KOLÇEDAN YATAQLARININ GEOKİMYASI

(N.Ə.Novruzov)
Xülasə


Monoqrafiyada Böyük Qafqazın Cənub yamacının kolçedan yataqlarında müəllifin çoxillik geokimyəvi tədqiqatlarının nəticələri işıqlandırılır. Çox böyük miqdarda analitik materialın interpretasiyası əsasında regionda kolçedandaşıyan əyalətin yataqlarının filizlərində, minerallarında və yerləşdirici süxurlarında nadir və nəcib metalların, digər element-qatışıqların paylanma qanunauyğunluqları müəyyən edilmişdir. Aşkarlanmış mineraloji-geokimyəvi zonallıq, indikator nisbətlərin göstəriciləri, komponentlər arasında qarşılıqlı əlaqələr və digər geokimyəvi parametrlər filizlərin formalaşmasının fiziki-kimyəvi şəraitlərinin, filiz maddəsinin mənbəyinin və mineraləmələgəlmənin mürəkkəb prosesində element-qatışıqların davranışının müəyyən edilməsində, regionun Alt-Orta Yura yaşlı çöküntülərində kolçedan yığımlarının axtarışında geokimyəvi indikatorlar qismində istifadə edilmişdir.

Kitab geokimyaçılar, mineraloqlar, geoloqlar və filiz yataqları ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.