Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu

Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu

Məmmədov Vaqif Ağa Əli oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 27.09.1946  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Coğrafiya elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:     
- ixtisas şifri 11.00.07  
- ixtisasın adı «Qurunun hidrologiyası, su ehtiyyatları»  
- mövzunun adı Kür-Araz ovalığının gölləri və onların su balansı.  
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:    
- ixtisas şifri 25.00.27  
- ixtisasın adı «Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya»  
- mövzunun adı Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri, onların mühafizəsi və tənzimlənməsinin əsas prinsipləri  
Müxbir üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Həqiqi üzv seçilməsi:    
- tarix    
- ixtisasın adı    
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 123  
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 36  
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 4  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: Şəhadətnaməsi olan 24 səmərələşdirici təklifin müəllifidir  
Kadr hazırlığı:    
- fəlsəfə doktorlarının sayı    
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
1.Respublikamızın böyük (səthinin sahəsi ≥1km2) göllərinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin çoxparametrli tədqiqi əsasında sutoplayıcı hövzə→ su kütləsi → dib çöküntüləri arasında baş verən maddələr və enerji dövranı qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilərək onların antropogen təsirlə dəyişmə istiqamətləri qiymətləndirilmişdir.

2. İlk dəfə olaraq respublikamızın böyük göllərinin hidrobiokimyəvi və ekoloji xüsusiyyətlərini bildirən kadastrı hazırlanmışdır.

3. Mikroelementlərin çay hövzələrində sülb axımla miqrasiya və akkumulyasiya xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilib. 
Elmi əsərlərinin adları
  1. Məmmədov V.A. Kür çökəkliyi göllərinin ekohidroloji problemləri və onların tənzim-lənməsinin əsas prinsipləri. Bakı, “Nafta-Press”, 2011. 340s.
  2. Məmmədov V.A., Alosmanov M.S. Abşeron yarımadasındakı göllərin formalaşması, transformasiyası və ekoloji vəziyyətinin qiymət-ləndirilməsi / 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su texno-logiyaları konfransının materialları. Bakı, 2014. s. 470-478
  3. Məmmədov V.A. Göl sularının mineral-laşma dərəcəsi və kimyəvi tərkibi (M 1:2500 000). Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası. Bakı, 2014. s.186
  4. İmanov F.Ə., Məmmədov V.A., Abdul-layev İ.M. Hidrologiya. Bakı, “MBM”, 2014. 564s.
  5. Мамедов В.А., Алиев С.И. Воднобио-логические ресурсы оз.Сарысу и их транс-формация антропогенным воздействием / Труды Международного симпозиума "Водные ресурсы и проблемы водопользования ". 18-21 сентября 2015 г. г.Ховд, Монголия. с. 121-127.
  6. Khalilova H.Kh., Mammadov V.A. Assessing the Anthropogenic impact on Heavy Metal Pollution of Soils and sediments in Urban Areas of Azerbaijan"s Oil Industrial Region/ Pol.J.Environ. stud.,Vol.25, №1(2016). p.159-166
  7. Халилова Х.Х. Мамедов В.А. Оценка загрязнения тяжелыми металлами донных отложений озера Беюкшор в Апщеронском промышленном регионе Азербайджана/ Сергеевские чтения. Инженерная геология и гео-экология. Вып.18. Материалы годичной сессии Научного совета РАН по проблемам геоэкологии и гидрогеологии. М.,РУДИ, 2016. с. 429-433.
  8. Məmmədov V.A. Azərbaycanda təbii tarazlığı pozulmuş göllər və onların yaratdığı ekoloji, sosial və iqtisadi problemləri/ “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəl-xalq elmi-praktik konfransın materialları (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il). Bakı, 2016. s.74-77.
  9. Саламов А.М., Мамедов В.А., Исмайлова М.М. Исследование оползневых процессов на территории пос. Зых методом ВЭЗ/ XVII Международная заочная конференция «Развитие науки в XXI веке» г. Харков, Научно-информационный центр «Знание», 2016, част 2. c.10-16.
  10. Мамедов В.А., Халилова Х.Х. Пути трансформации соледобычи из самосадочных озер Абшеронского полуострова/ Записки Горного Института 2016, т.222. c.198-205.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu Elmi şurasının üzvü

Azərbaycan Hidrogeoloqlar Cəmiyyətinin üzvü

Amerika Beynəlxalq Hidrologiya İnstitutunun üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
 
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 1. “Əlaçı hidrometeoroloq” – 1988-ci il
2. “Əmək veteranı” medalı – 1989-cu il
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid pr. 119
Vəzifəsi
Hidrogeologiya və geoekologiya şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5100144 ( əlavə 226)
Mobil tel.
(+994 50) 6224284
Ev tel.
 
Faks
 
Elektron poçtu
vmamed@rambler.ru