Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Əliyeva Əzizə Rafiq qızı

Əliyeva Əzizə Rafiq qızı

Əliyeva Əzizə Rafiq qızı

Anadan olduğu yer

Bakı şəh.

Təvəllüdü

31.01.19987

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Yer elmləri üzrə Fəlsəfə Doktoru

Elmi rütbəsi

-

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 

Abşeron yarımadasının müasir radiasiya şəraiti: geoloji və ekoloji aspektləri

- ixtisas şifri

2507.01

- ixtisasın adı

Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

- mövzunun adı

Abşeron yarımadasının müasir radiasiya şəraiti: geoloji və ekoloji aspektləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-

- ixtisas şifri

 

- ixtisasın adı

 

- mövzunun adı

 

Müxbir üzv seçilməsi:

 

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Həqiqi üzv seçilməsi:

-

- tarix

 

- ixtisasın adı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

17

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:

5

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

-

Kadr hazırlığı:

-

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

- elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

-              Abşeron yarımadası və neft-qaz çıxarma sənayesi müəssisələrinin ərazilərində müasir radiasiya şəraitinin və radioaktiv sahələrin geoloji quruluşla əlaqəsinin öyrənilməsi;

-              Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsi üçün mikrotremor ölçmələri vasitəsi ilə alınmış qruntun xüsusiyyətlərinin parametrlərinin təbii radiasiya və radon qazının sahəsi ilə müqayisəsi;

-              Palçıq vulkanlarının radioaktiv sahələrinin xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

1.    А.Р.Алиева. Радиоэкологическая обстановка на Абшеронском полуострове. Gənc Alimlərin Əsərləri. №1. Bakı, 2008-ci il. Səh. 84-89.

2.    Ch.S.Aliyev, R.J.Baghirli, A.R.Aliyeva, F.F.Veliyeva. Influence of geodynamic conditions on formation of a field of radon in Azerbaijan. International Conference “Integrated Approach for Unlocking Hydrocarbon Resources”. Book of Abstracts. 3-5 October 2012. Baku, Azerbaijan. P. 99.

3.    Ч.С.Алиев, А.А.Фейзуллаев, Р.Дж.Багирли, Ф.Ф.Велиева, А.Р.Алиева. Проблема радона: геодинамические и экологические аспекты. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr (kataloq). Bakı, 2012-ci il. Səh. 97-106.

4.    Ч.С.Алиев, А.Р.Алиева, Ф.Ф.Велиева. Оценка уровня радоновой радиации в Азербайджане и изучение его влияния на здоровье человека. Проблемы снижения природных опасностей и рисков. Материалы Международной научно-практической конференции «ГЕОРИСК-2012». Том II, Москва: РУДН, 2012 г. Стр. 214-219.

5.    Ch.S.Aliyev, R.J.Baghirli, A.R.Aliyeva, F.F.Veliyeva. Studying of the radon risk in Azerbaijan. The V International Conference “Perspectives of peaceful use of nuclear energy”. Book of Abstracts. November 21-23, 2012. Baku, Azerbaijan. P. 96.

6.    Ч.С.Алиев, А.Р.Алиева. Радиоэкологическая обстановка на Абшеронском полуострове. Материалы первой Киевской Международной Научной Конференции «Научные и методологические основы медицинской геологии». 17-18 апреля 2013 г. Стр. 8-9.

7.    А.Р.Алиева. Современная радиоэкологическая обстановка на Абшеронском полуострове. 5-я Международная Научная Конференция Молодых Ученых и Студентов «Фундаментальная и прикладная геологическая наука: достижения, перспективы, проблемы и пути их решения». Тезисы. Баку, 14-15 ноября 2013 г. Стр. 41-43.

8.    А.Р.Алиева. Естественный и техногенно измененный радиационный фон на Абшеронском полуострове. «Azərbaycanda geofizika yenilikləri» elmi-texniki jurnal, №1-2, 2014-cü il. Səh. 48-51.

9.    Ch.S.Aliyev, A.R.Aliyeva, F.F.Mahmudova. Development of the western flank of the South Caspian depression in the Quaternary and its reflection in the radioactive fields of the earth surface. Second Plenary Conference and Field Trip IGCP 610 “From the Caspian to Medditerranean: Environmental Change and Human Responce during the Quaternary” (2013-2017). 12-20 October 2014. Baku, Azerbaijan. P. 182-183.

10. А.Р.Алиева. Радиоактивность некоторых грязевых вулканов Абшеронского полуострова. 1st International Scientific Conference of young scientists and specialists “The role of multidisciplinary approach in solution of actual problems of fundamental and applied sciences (Eath, Technical and Chemical)”. Book of Abstracts. 15-16 October, 2014. Baku, Azerbaijan. P. 29.

11. Ch.S.Aliyev, A.R.Aliyeva, F.F.Mahmudova. Influence of radon on the formation of radio-ecological environment of Absheron peninsula. 3d International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research. Book of Abstracts. June 8-12, 2015. Budva, Montenegro. P. 582.

12. А.Р.Алиева. Анализ полей радионуклидного загрязнения на территории Абшеронского полуострова. Научно-технический журнал «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений». №1, 2016 г. Москва: ОАО «ВНИИОЭНГ». Стр. 52-57.

13. Ç.S.Əliyev, Ə.R.Əliyeva. Bakı şəhərinin radiasiya sahəsinə qruntların amplitud-tezlik xarakteristikasının təsiri. “Cənubi Xəzər və oxşar çökəkliklərin karbohidrogen potensialının geofiziki tədqiqatlarla qiymətləndirilməsi” X Azərbaycan Beynəlxalq Geofizika Konfransı. 1-3 noyabr 2017-ci il, Bakı, Azərbaycan. 2 Səh.

14. А.Р.Алиева. Влияние свойств грунтов на уровень объемной активности подпочвенного радона (на примере г.Баку). Международный научный журнал Молодой ученый, № 37 (379), Москва, 2022. Стр. 31-34.

15.  А.Р.Алиева, Р.Дж.Багирли, Х.М.Керимли. Радиометрические исследования на грязевом вулкане Гайнарджа. «Azərbaycanda geofizika yenilikləri» elmi-texniki jurnal, Bakı, №1-2, 2022. Səh. 44-47.

16. А.Р.Алиева, Р.Дж.Багирли, Х.М.Керимли. Радиометрические исследования на вулкане Дашгил. «Azərbaycanda geofizika yenilikləri» elmi-texniki jurnal, Bakı, №3-4, 2022. Səh. 77-82.

17. Ch.S.Aliyev, F.Y.Humbatov, F.F.Mahmudova, A.R.Aliyeva, X.M.Karimli. Assesment of modern radioecological situation in Aghdam, Lachin and Kalbajar districts. Journal of Life Sciences and Biomedicine, vol. 4(77), No 2, Baku, 2022. P. 29-34.

18. Ч.С.Алиев, А.Р.Алиева, Ф.Ф.Махмудова. Влияние доминантных частот колебаний грунта на уровень объемной активности подпочвенного радона (на примере г. Баку). Материалы VII Международной конференции «Сейсмология и инженерная сейсмология», посвященной 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Г.Алиева. 06-09 июня 2023, Баку, Азербайджан. Стр. 284-288.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

-

Pedaqoji fəaliyyəti

-

Digər fəaliyyəti

-

Təltif və mükafatları

-

Əsas iş yeri və ünvanı

AR Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

(+99412) 510-01-41 (224)

Mobil tel.

(+99470) 313-21-11

Ev tel.

(+99412) 567-30-59

Faks

-

Elektron poçtu

aliyevaa22@gmail.com