Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu

Azadəliyev Cəbrayıl Əbdüləli oğlu
Anadan olduğu yer Ermənistan SSR Qafan ra­yo­nun Mahmudlu kən­di
Təvəllüdü 29 noyabr 1935-ci il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universiteti

"Geo­loji çəkiliş və faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı" fakültəsi

Elmi dərəcəsi

Elmlər doktoru

Elmi rütbəsi

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

 

- ixtisas şifri

04.00.11 – Filiz və qeyri-filiz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı; metallogeniya.

- ixtisasın adı

04.00.08 – Petroqrafiya, vulkanologiya

- mövzunun adı

"Plutonogen-üçvəhdətli kontakt-termal metamor­fizm, skarn-filizəmələgəlmə və mis-porfir filizləş­məsi prosesləri (Kiçik Qafqaz timsalında)" möv­zu­da doktorluq dissertasiyası

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

230

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

25

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

2

-  fəlsəfə doktorlarının sayı

 

-  elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Kiçik Qafqazın filizli metasoma­tit­ləri­nin gene­tik-formasion təsnifatı;

Qaradağ mis-por­fir yatağının və geoloji-genetik və həc­mi-geokimyəvi modellərini və Daşkəsən skarn-maqnetit filizi yatağının geoloji-genetik mo­de­linin işlənməsi;

Kiçik Qafqazın me­zo­kaynozoy yaşlı qranitoid intru­ziyalarının kontakt-termal metamorfizminin çoxfaktorlu ge­ne­tik-pet­ro­loji mo­­­­delini işlənməsi;

Kiçik Qaf­qaz üçün yeni mineral – pum­pelliit aş­kar edilməsi və müasir mineraloji metodlarla öy­rən­­ilməsi;

Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsində ofiolit asso­siasiyasının ultra­əsasi intruziv massiv­lərinin kon­takt areallarında yük­sək­tem­­pe­raturlu termal dəyi­şil­mə­­ləri aşkar edərək müasir mineraloji metodlarla öyrənilməsi;

Alümo­si­likat süxurlar mühi­tində roqovikləşmə və skarn­laş­ma pro­ses­lərinin minera­loji sərhədinin mü­əy­yən edilməsi;

Kiçik Qaf­qazın kalsiumlu skarnlarının timsalın­da Yer qabığında kal­siumlu skarn­ların kon­ver­­gent­­li­yi­nin isbat edilməsi;

Kiçik Qafqazda me­zo­­kay­no­zoy yaşlı "filiz-ma­q­­­ma­tik sistemlər" ayır­mı­şam və onla­rın hidroter­mal fəaliyyətinin ikili (do­layısı və bir­başa) xarak­terli təkamüllü olması ideyasının irəli sür­ülməsi;

Başkənd yatağı timsalında Naxçıvan qırışıqlıq vilayətində səpinti qızılın köklü mənbələrinin mü­əy­­yən edilməsi;

Başkənd yatağında (Naxçıvan MR) səpinti qı­zı­lın tipo­morf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

Ordu­bad filiz rayonu skarn­larının qalaylılığının müəy­yən edilməsi;

Ümumən 20-dən çox elmi nəticələrinin ən mühüm na­­i­liy­yət­lər kimi qiymətləndirilərək SSRİ EA və Az­ər­bay­can MEA hesabatlarına daxil edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları

  1. Установ­ление коренных источников россып­ного золота в Нахчыванской складча­той обла­сти (на примере Башкендского месторождения, Азербай­джан). Москва, «Отечественная геология», 2012, №1-2, с.12-17.
  2. Bir daha unikal Daşkəsən skarn-dəmir filizi ya­ta­ğının geo­lo­ji-ge­netik xü­su­siy­yət­ləri və genezisi haqqında (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan).Azerbaycan MEA, «Xəbərlər», Yer elm­ləri seriyası, 2012, №4, s.44-58.
  3. Çovdar qızıl filizi yatağının səciyyəvi xüsusiy­yət­ləri (Kiçik Qafqaz, Azərbaycan). Bakı Universi­te­ti­nin Xəbərləri, Təbiət elmləri se­ri­yası, 2013,  №2, s.117-130.
  4. Metasomatik dəyişilmələr gizli filizlərin eti­bar­li birbaşa axtarış və proqnoz  kriteriləridir (Ki­çik Qafqazın metasomatik kompleksləri tim­sa­lın­da). Bakı Universitetinin Xəbərləri, Tə­bi­ət elmləri seriyası, 2013,  №4.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti Faydalı qazıntıların geo­lo­giyası kafedrasının 0,5 şt. əvəzçiliklə profes­so­ru­yam.

Digər fəaliyyəti 

Yeni Аzərbaycan Partiyasının Аzərb.MEА Geo­logiya İnstitutu ilk təşkilatının sədriyəm.

Təltif və mükafatları

  1. Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyevin  2008-ci il 18 mart tarixli 2737 nömrəli Sərəncamına əsasən«Tərəqqi»medalı ilə təltif olunmuşam.
  2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rə­ya­sət Heyətinin 12 dekabr 2005-ci il tarixli 24/1 №-li Qərarı ilə geologiya-mineralogiya elm­ləri dok­­toru, professor Cəbrayıl Əbdüləli oğlu Azadə­liyev Azər­baycan MEA-nın 60-illiyi ilə əla­qədar Azərbay­can MEA-nin «Fəxri Fərmanı»ilə təltif edilsin.

Azərbaycan MEA-nın prezidenti akademik M.Kərimov Azərbaycan MEA-nın akademik katibiakademik  Şahtaxtinski

  1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rə­ya­sət Heyətinin 03 fevral 2006-cı il tarixli 5/2 №-li Qərarı ilə geologiya-mineralogiya elmləri dok­toru, professor Cəbrayıl Əbdüləli oğlu çoxillik məh­­suldar elmi və elmi-təşkilati  fəaliyyətini nə­zə­­­rə alaraq və ana­dan olmasının 70-illiyi ilə əla­qə­dar Azərbaycan MEA-nin «Fəxri Fərmanı»ilə təltif edilsin.

Azərbaycan MEA-nın prezidenti akademik M.Kərimov Azərbaycan MEA-nın akademik katibi akademik  Şahtaxtinski  1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 60-il­lik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Geologiya İnsti­tu­tun­da uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi-icti­mai fəa­liy­yətini nəzərə alaraq geologiya-mine­ralo­giya elm­lə­ri doktoru, professor Cəbrayıl Əb­düləli oğ­lu Aza­də­liyev Azərbaycan Milli Elmlər Akade­mi­yası Yer elm­ləri bölməsinin«Fəxri Fərmanı»ilə təltif edil­sin

Azərbaycan MEA-nın akademik katibi  Ak.A. Əli­zadə   

Əsas iş yeri və ünvanı

АMEА Geologiya və Geofizika İnstitutu, H.Cavid prospekti, 119.

Vəzifəsi

Metasomatizm və metamorfizm şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edən

Xidməti tel.

(+994 12) 5100141, 42, 43, əlavə.123

Mobil tel.

(+994 50)  6141886

Ev tel.

(+994 12) 5680611

Faks

 

Elektron poçtu

jazadaliyev@rambler.ru