Ana Səhifə / Haqqımızda / Alimlər / Kərimov Rauf Balahməd oğlu

Kərimov Rauf Balahməd oğlu

Kərimov Rauf Balahməd oğlu
Anadan olduğu yer Quba rayonu
Təvəllüdü 12.05.1954
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADU (BDU)
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:   
- ixtisas şifri 04.00.08
- ixtisasın adı Petroqrqfiya , vulkahologiya
- mövzunun adı Balakən-Zaqatala filiz rayonunun (Böyük Qafqazın cənub yamacı) maqmatik komplekslərinin petrologiyası və filizliliyi.
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:  
- ixtisas şifri  
- ixtisasın adı  
- mövzunun adı  
Müxbir üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Həqiqi üzv seçilməsi:  
- tarix  
- ixtisasın adı  
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı: 51
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı: 37
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı: 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 1
Kadr hazırlığı:  
- fəlsəfə doktorlarının sayı  
- elmlər doktorlarının sayı  
Əsas elmi nailiyyətləri Böyük Qafqazın cənub yamacının yura magmatik komplekslərinin petrologiyasını və onların filizliliyi öyrənmiş, onların formasion analizini aparmış və konkret formasiyalarla filizlərin əlaqəsini müəyyən etmişdir. O, orta yuranın andezit-dasit-riolit formasiyasınin kolçedan-polimetal, gec yuranın qabbro-diorit-plaqioqranit formasiyasının isə mis-pirrotin filizləşməsi ilə əlaqədar olmasını müəyyən etmiş və bu formasiyaların filizliliyinin mineraloji-geokimyəvi meyarları ayırmışdır. O, eyni zamanda Kiçik Qafqazin filiz-maqmatik komplekslərinin metallogeniyasına və qızılın və onu müşayiət edən digər elementlərin yatım yerində çıxarılma texnologiysınin tətbiqinə aid tədqiqatlar aparmışdır.
Elmi əsərlərinin adları

1. Керимов Р.Б.,Кашкай Ч.М., Агаев А.Н.и др. К вопросу о применении технологии выщелачивания золота на месте залегания руд на примере Тулалларского месторождения Малого Кавказа (Азербайджан). Вторая Всероссийская научная конференция. Сборник докладов. «Вопросы геологии и комплексного освоения природных ресурсов восточной Азии.. Благовещенск. 1912. с.272-274.

2. Керимов Р.Б. Об источниках металлов в колчеданных месторождениях Южного склона Большого Кавказа. Материалы Всероссийская научная конференция .Рудообразующие процессы: От генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и месторождений. Москва, ИГЕМ РАН 2013 с.133

3. Керимов.Р.Б., Кашкай Ч.М., Агаев А.Н.Сравнительная характеристика ционидной и гипохлоридной технологии выщелачивания золота-сребра-меди из руд Гедабегского месторождения. 1st international chemistry and chemical encinering conference. Abstrakts and proceedings. Baku Azerbayjan,2013 P.441-449.

4. Керимов Р.Б., Самедова Р.А. Характерные особенности вулканизма Лок –Гарабагской зоны малого Кавказа и роль их в формировании и локализации промышленных типов месторождений (Азербайджан). Седьмая международная научная конференция. «Вулканизм, биосфера и экологические проблемы» Сборник материалов, Майкоп-Туапсе. 2013. с.120-123.

5. Керимов Р.В..Велизаде С.Ф., Эфендиева Э.Н. Некоторые особенности рудовмещающих пород Галаджыкского золоторудного проявления (Азербайджан). Материалы международной конференции: Золото Фенноскандинавского щита. Петрозаводск.2013.с.84-87

6. Керимов Р.В.. Агаев А.Н., Джафарова Р.С. и др. К вопросам применения экологически безвредных технологий выщелачивания золота из рудоносных зон черносланцевых комплексов южного склона Большого Кавказа. Сб. «Экологическая геология: теория, практика и региональные проблемы» Воронеж.2013 c.288-291

7. Керимов.Р.Б., Гадирова Т.С., Шихова Л.Ф. Минералого-петрографические особенности золоторудных проявлений дуруджинской антиклинали южного склона Большого Кавказа. Сб.научных трудов «Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса» Выпуск №10. Россия, г.Казань 2014. с.100-104.

8. Керимов Р.Б.,Эфендиева Э.Н., Агаев А.Н., Кашкай Е.А. 2014. Исследование возможности извлечения золота из золотосодержащих руд в рудных объектах Дуруджинской шовной зоны (Азербайджан). Горно-геологический журнал.№ 1-2(37-38).с.31-39

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, AZ 1143,H. Cavid pr. 119.
Vəzifəsi "Filiz-maqmatik sistemləri" şöbə rəhbəri
Xidməti tel. (+994 12) 5105618
Mobil tel. (+994 50) 4639096
Ev tel. (+994 12) 3705966
Faks  
Elektron poçtu anrugo@rambler.ru