Doctors of science


Hajizade Fuad Makhmud oglu


Place of birth
 Siazan, Azerbaijan Republic
  
Date of birth
 19.06.1952
Education
1974, St. Petersburg (Leningrad) State University, faculty of mathematics and mechanics, Russia
Scientific degree
 Doctor of technical sciences
Title
 Professor
Topic of  PhD thesis:
 
- specialty code
 05.07.12
- specialty name
 Geophysics
- topic name
Elaboration of remote sensing methods determination of small gas components of the atmosphere in infrared regoin of electromagnetic spectra
Topic of doctoral thesis:
 
- specialty code
 3324.07
- specialty name
 Aerospace investigations
- topic name
 Development of methods and instruments of ecological monitoring of the atmosphere
Total number of printed scientific publications:
- number of scientific publications printed abroad:
- number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases
 125
106
Number of patents and certificates of authorship
 
Staff training:     
- number of  PhD
- number of Doctor of sciences 
 
9

1
Basic scientific achievements
- Development of elements of an ecological atlas of the Caspian Sea (2002).

- Development of elements of a comprehensive ecological atlas of the Absheron peninsula (1999-2001).

- Development of issues of ecological safety of the Baku-Supsa oil pipeline in 1997 (customer bp).

- Development of scientific foundations of a unified state system of environmental monitoring (2006-2007). 

- Development of a control system for transboundary transfers of hazardous and noxious substances from neighboring countries.

- Development of the elements of the system of the unified state system of radioecological monitoring (2007).

- The development of the system of "LUKOIL" "The System of industrial environmental monitoring. Projecting rules (In the territory of the Republic of Azerbaijan)" (2007).

- The creation of the Atlas of oil-contaminated land fisheries oil and gas of the Apsheron Peninsula. To order of SOCAR to Ecoenergy Academy., 2008-2009
Names of scientific works
1. Ф.M. Гаджи-заде. О возможности использования спутниковых измерений метана в атмосфере для изучения особенностей глобального распределения его источников. Док. АН Азерб.ССР. 1986, т.42 N 6, с. 47-50.

2. Ф.М.Гаджи-заде, Ф.И. Исмайлов. О связи оптических характеристик системы “аэрозольный ярус - земная поверхность" в видимом диапазоне спектра. Известия АН Азерб. СССР сер. Науки о земле. 1987 N:3, с.94-100.

3.Гулиев И.С., Гаджи-заде Ф.M., Фейзуллаев А.А. О возможности использования спутниковых измерений метана в атмосфере для изучения особенностей глобального распределения его источни¬ков. ДАН Азерб.ССР. 1986, т.42 N 6, с. 47-50.

4. Гулиев И.С., Ф.Гаджи-заде, Фейзуллаев А.А. О некоторых результатах изучения структуры поля концентрации метана в атмосфере Земли на основе авиакосмических и наземных измерений. Сб. Географическая интерпретация аэрокосмической информации Москва: Наука, 1987г., с. 36-42.

5. Ф.Гаджи-заде, Ш.Ахмедов. Определение спектрального ослабления по интегральной прозрачности атмосферы. Доклады Академии Наук Азерб.ССР, том XIV, N:6, 1988, с. 42-44.

6. Ф.Гаджи-заде, Ф.Исмаилов. О влиянии аэрозольных слоев на характеристики трансформации измерения в нижней атмосфере. Труды XII научных чтений по космонавтике. Москва, 1988г. с.56-63.

7. Ф.М.Гаджи-заде, Ахмедов Ш.А., Шахтахтинская М.И., Оценка влияния безоблачной атмосферы при наблюдениях морской поверхности со спутников. Труды XII научных чтений по космонавтике. Москва 1988, с. 113-118.

8. F. Hajizadeh, N.Mamedov, F.Jalilov.The calculation of Transmittance and radiance in Non-homogeneous Atmosphere in the problem of Remote Sensing. Turkish Journal of Physics, vol.19, num. 8, 1995 p. 1008-1011.

9. F.M. Hajizadeh, Tatarayev T.M.Temperature field seasonal variation in the surface layer оf the Caspian sea on the basis of “Meteor” satellite data. Turkish Journal of Physics, vol.19, num. 8, 1995 p. 1309-1313.

10. Ф.Гаджи-заде. Аэрокосмический мониторинг атмосферы. Монография, г.Баку 1997 г.,153 c.

11. F.M.Hacızadə, Ə.S.Əliyev, M.M.Məsimov. Xəzər dənizinin səviyyəsinin kəskin qalxması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası ərazisinin subasmaya məruz qalması subasmaya məruz qalması". «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı.,1997-ci il, s.211-213.

12. Ф. Гаджи-заде. О концепции Единой Государственной Системы Экологического Мониторинга. «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı.,1997-ci il, s. 292-294.

13. A.Sh.Mekhtiev,N.A.Abdullaev,F.M. Hajizadeh.The usage of space photos of various scales in prospecting natural resources. Fourth Baku.International Congress.Baku,Azerbaijan .Baku-1997, page 69-73.

14. Ф.Гаджи-заде, H.Абдуллаев, И.Ахундова, И.Гусейнов. Использование космической видеоинфоpмации в пpоцессе пpоведения нефте¬газопоисковых pабот. «Azərbaycan XXI-ci əsrin astanasında» elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı.,1997-ci il, s. 275-277.

15. F.Hacızadə, Ş.Əhmədov, L.Uturqauri.Xəzər dənizinins Qütb sahil zonasının civə və digər ağır metallarla çirklənməsinin miqdar göstəriciləri. "Sumqayıt: Ekologiya və inkişaf" elmi-praktiki konfransının-tizisləri Sumqayıt 1999. s. 15-16
16. F.M. Hajizadeh. On use of flaying vehicle for monitoring of the sea environment. Fifth Baku International Congress . Azerbaijan .Baku-1999, page 286-291

17. Ф.Гаджи-заде, Н.Алиев. Социально-экономическое pазвитие и пpиоpитеты экологической политики. ХХI век "Возpождение" N17 Баку 1999г. стp. 95-99.

18. F.Hacızadə. Aerokosmik informasiyadan istifadə etməklə təbii-dağıdıcı proseslərin tətbiqi və proqnoziaşdırılması. Fövqəladə geoloji hadisələr, onların proqnozlaşdırılması və onlara nəzarət imkanları. Bakı ş., 2000-ci il. s. 206-211.
19. Ф.Гаджи-заде.Экологический менедж¬мент и pефоpмиpование экономики. XXI век "Возpождение", N3 Баку 2000 г.

20. F.Hajizadeh, Sh.Ahmedov. On some results of interpretations of “Nimbus-7” data on radiational balance of the earth for the Caucasian, ”Current problems in atmospheric radiation international radiation sympozium”. St.-Petersburg State Univesity Russia. July 24-29. p 114, 2000.

21. А.Мехтиев, Ф.Гаджи-заде, Г.Алиев, И.Ахундова. Комплексирование наземных глубинных и космических исследований при геоструктурном районоровани нефтеносных зон и оценка их перспектив (Восточный Кавказ). «Azərbaycanın faydalı qazıntıları, prespektiv sahələrinin proqnozlaşdırılması və yeni tədqiqat üsulları » IV- Respublika elmi konfransı. Bakı 24-25 may, 2002, s 93-95

22. F.Hacızadə .Azərbaycan - Neft və Ekologiya. Dirçəliş XXI əsr № 67-68 ,iyul-avqust,2003 –cü il,s.251-257.

23. F.Hacızadə , Ş.Əhmədov. Atmosferdə radiasiya xarakteristikalarının bəzi statistik qanunauyğunluqları haqqında. Fizika, riyaziyyat, Yer elmləri (Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti, “Bilgi dərgisi”), № 4 Bakı-2003, səh. 31-36.

24. Ф.Гаджи-заде. Азербайджан. Устойчивое развитие. Экологический фактор. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məruzələri. 2003

25. Ф.Гаджи-заде. Космический мониторинг климатических изменений в прибрежной зоне Азербайджана. Труды юбилейной международной научно-технической конференции,посвященной 70-летию академика А.Ш.Мехтиева. Информационные и электронные технологи в дистанционном зондировании. Баку-2004, ст. 85-89.

26. F.Hacızadə, Ş.Əhmədov. Qlobal iqlim dəyişmələri XXI əsrdə. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi, Xəbərlər, cild 7, № 1, Bakı-2004, səh. 60-64.

27. F.Hacızadə. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi. Adlanmış mərhələ. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Xəbərləri.2008,səh.6-11.

28. F. Hajizadeh. “Space debries – a new problem of ecology” (Космический мусор - новая проблема экологии). Tenth Baku International congress, Baku,23-25 september,2009,p.72-74.

29. Ф.Гаджи-заде, Н.Исмаилов. Экологическая культура и психология. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «БИОСФЕРА». Санкт-Петербург. 2011г., с.5-6.

30. И.Марданов, Ф.Гаджи-заде, Т.Алиев. Возможности выявления главных факторов при изучении трансформаций оползневых процессов. Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия география, серия 7, выпуск 2, 2012 г., с.118-125.

31. Агаев Т.Д., Гаджи-заде Ф.М.” Загрязнение атмосферного воздуха автотранспортoм и безопасность жизнедеятельности в городах”. International scientific-practical conference:”Modern problems struggle against emergency situation in connection with globalization “has been devoted to 15th anniversary of “FOVGAL” Assosiation of specialists on emergency situation and security of human life activity.30-31 may 2012. Baku – 2012.p.258-260.

32. Ф.М.Гаджи-заде, И.И.Марданов. Изучение и тематическое картирование стихийно-разрушительных процессов в высокогорьях Большого Кавказа. Professor Muxtar Rzaqulu oğlu Abduyevin 85 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan torpaqları: genezis,coğrafiya, meliorasiya,səmərəli istifadə və ekologiya” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans”ın materialları.Baki-Qəbələ,8 – 10 iyun 2012- ci il,cild I,s.200-201.

33. Ф.М.Гаджизаде, Г.Абдиева-Алиева. Некоторые проблемы организации деятельности в структурах органов по чрезвычайным ситуациям.”Təbii fəlakətlərə daha çox məruz qalan regionlarda dayanağlığın yüksəldilməsi,icmaların fövqəladə hallara hazırlanması və əhali arasında risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.19-20 noyabr 2012-ci il.,Bakı ş.,s.

34. Ф.М.Гаджи-заде. Возможности использования аэрокосмической информации для мониторинга чрезвычайных ситуаций в Азербайджане. Тезисы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы технических и социально-гуманитарных наук в обеспечении деятельности службы гражданской защиты». Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины. г. Черкасы, Украина. 4-5 апреля,2013 г., часть 1-я, с.130-131.

35. Hacızadə F.M. ,Ağayev T.D., Musayeva M.A. Böyük qafqazin cənub yamacinda təsərrüfat obyektlərinin mühafizəsi məqsədil sel hadisəsinin öyrənilməsi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyiyinə həsr olunmuş “İnşaat kompleksində riskin qiymətləndirilməsi və təhlükəsizlik problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı ş., 2013-ci il aprel 25-26.,s.411-413.

36. Ф.М.Гаджи-заде,И.И. Марданов, Т.Д.Агаев.А.С.Велиев. Интенсивность поверхностного смыва как фактор развития природных катастроф в речных бассейнах азербайджанской части большого Кавказа. Материалы международной научно-практической конференции «"Чрезвычайные ситуации: безопасность и защита", Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля МЧС Украины. г. Черкасы.Украина.4-5 октября 2013 г., с.98-101.

37. Hacızadə F.M., Hacızadə E.M., Nanotexnologiyalar və ekoloji iqtisadiyyat. AMEA İnsan Hüquqları İnstitunun 15-illiyinə həsr edilmiş materiallar toplusu. 2013-cü il.

38. Hacızadə F.M., Fövqəladə halların miqyaslarının qiymətləndirilməsi və proqnozu üzrə aşağı orbitli peyklərdən və aerofotoçəkiliş təyyarələrindən alınan aerokosmik məlumatların istifadə edilməsi. “Fövqəladə hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olunmasının elmi-praktik aspektləri” mövzusunda 26 noyabr 2014-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransı.

39. Ф.М. Гаджи-заде, Ф.О.Миргуламлы Использование данных космических съёмок в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Материалы VIII-й научно-практической конференции молодых ученых. МЧС Республики Беларусь.2014 г., г.Гомель.

40. A.T.Hüseynov, Hacızadə F.M., V.İ. Hüseynov, F.Aslanov Keçmiş neftçala yod-brom zavodunun istehsalat sahəsinin reabilitasiya layihəsinin həyata keçirilməsinə dair. Yaşıl İqtisadiyyat, Enerji Effektivliyi və Ətraf Mühit . Beynəlxalq konfrans., Bakı ş., 21-22 oktyabr 2014-cü il.

41. Hacızadə F.M., Ağayev T.D., Babaşova Ə.A Neft kimya müəssisələri olan sənaye şəhərlərində ekoloji təhlükəsizlik problemləri. Memarlıq və İnşaat Universiteti, ECMHT- Bakıdakı Avropa Tədris Mərkəzi, “Fövqəl” Assosiasiyası ilə birlikdə keçirdiyi “Neft-kimya sənayesində qəza risklərinin qiymətləndirilməsi və ekoloji təhlükəsizlik problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı ş., 21-22 dekabr 2014-cü il.

42.Fövqəladə halların miqyaslarının qiymətləndirilməsi və proqnozu üzrə aşağı orbitli peyklərdən və aerofotoçəkiliş təyyarələrindən alınan aerokosmik məlumatların istifadə edilməsi. “Fövqəladə hallar, onların inkişaf dinamikası və idarə olunmasının elmi-praktik aspektləri” mövzusunda 26 noyabr 2014-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransı.Bakı ş.,2014.,s.43-45.

43. Hacızadə F.M.,Hüseynov T.P.,Əfəndiyeva N.Q. Azərbaycanda fövqəladə halların tədqiqində aerokosmik vasitələrin istifadə olunması haqqında. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş “Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın Materialları. Bakı ş.,2015.,s.45-49.

44.Гаджи-заде Ф.М., Багиров К.А.О мониторинге на потенциально опасных нефтехимических предприятиях.“Fövqəladə hallardan müdafiənin nəzəri-təcrübi problemləri” mövzusunda FHN Akademiyasının II elmi-texniki konfransının materialları.Bakı.,4 may 2017-ci il.

45. Hajizada F.M.Possibilities of using aerospace research funds for emergency situations in Azerbaijan. “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” beynəlxalq elmi texniki konfransin materialları. AzMİU,Bakı.,4-6 dekabr 2017-ci il.

46. Hajizada F.M. Some problems of safety on offshore oil sea platforms. “Təbii fəlakətlər və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” beynəlxalq elmi texniki konfransin materialları. AzMİU,Bakı.,4-6 dekabr 2017-ci il.

47. Haciyev E.C., Hacızadə F.M., Aslanov S.A. Pərsiz gəmi hərəkət ediçi ixtirasi haqqinda. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetin “Elmi əsərləri. 2017, Bakı ş.
 
Membership with international and foreign scientific organizations
1. Academician of International Academy of Ecoenergy (Azerbaijan) 1999.

2. Academician of Russian Academy of Natural Sciences (RAEN) 2012.

3. Academician of Academy of Medical Technical Sciences (Russia Federation) 2013.

4. International Academy of Ecology and Life Protection Sciences (IAELPS) 2017
 
Pedagogical activity
Azerbaijan University of Architecture and Construction; Baku State University; Academy of MES
Other activities
• Member of the editorial board of "BIOSPHERE" (St. Petersburg, Russia).

• Member of the Working group on the preparation of launching the first national telecommunication satellite “AZERSPEYS” of the Republic of Azerbaijan (2008);

• Member of Expert Council of Attestation Commission under the President of Azerbaijan Republic in 1999-2006 years for technical Sciences, since 2012, the year - on Sciences about the Earth.
 
Awards and prizes
 Honoured engineer of Azerbaijan Republic
Main place of work and its address
 Institute of Geology and Geophysics of ANAS, H.Javid Av., Baku, 119
Position
 Chief scientific researcher
Office phone
 (+994 12) 5100141
Mobile
 (+994 50) 3146061
Home phone
 (+994 12) 4112575
Fax
 
E-mail