Fəlsəfə doktorları


Abbasova Səbinə Vahid qızı


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan Respublikası, Bərdə şəhəri
 
Təvəllüdü
 17/09/1972
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
 Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
 Geologiya-mineralogiya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi
 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
 25.00.12; 25.00.10
- ixtisasın adı
“Geologiya, neft və qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı”; “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
- mövzunun adı
Talışın Paleogen (Eosen-Oligosen) çöküntülərinin üzvi maddəsinin geokimyəvi səciyyəsi və radioaktivliyi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
 
- ixtisasın adı
 
- mövzunun adı
 
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 20
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 8
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
 
Elmi əsərlərinin adları
1. Изотопно-геохимическая характеристика органического вещества и нефтей олигоцен-миоценовых отложений Западного борта Южно-Каспийской впадины. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов, посвященная памяти академика А.Н.Карпинского, 8-11 февраля, 2011, Санкт-Петербург (həmmüəlliflər: Babazadə Ə.N.)

2. Üzvi maddənin, neftlərin və qazların tədqiqinin müasir üsulları. Bakı, “Nafta-Press”, 2013, 224 səh. (həmmüəlliflər: Feyzullayev Ə.Ə.)

3. Kür-Qabırrı çaylararası zonasında Paleogen çöküntülərinin neft-qazlılıq perspektivlərinin litofasial meyarları. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri, 2016, №3-4, (həmmüəlliflər: Rəhmanov R.A., Abdullayeva S.S.)
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
 
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universitetinin “Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya” kafedrasının saathesabı qaydada müəllimi
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
 AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, H Cavid pr., 119, AZ1143
Vəzifəsi
 Aparıcı elmi işçi
Xidməti tel.
 (+994 12) 5100141 (219)
Mobil tel.
 (+994 50) 4326303
Ev tel.
 
Faks
 (+994 12) 4975285
Elektron poçtu