Elmlər doktorları


Məmmədov Musa Nəsib oğlu


Anadan olduğu yer
Gədəbəy rayonu
 
Təvəllüdü
1940-cı il
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Azərbaycan Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi
Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
25.00.04
- ixtisasın adı
Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
25.00.04
- ixtisasın adı
Petrologiya, vulkanologiya
- mövzunun adı
Talışın qələvi bazalt və qələvi ultra əsası forma­si­yalarının petroloji xüsusiyyətləri
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
 
- ixtisasın adı
 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
 125
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
 22
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
 2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 1
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 5
- elmlər doktorlarının sayı
 
Əsas elmi nailiyyətləri
Kiçik Qafqazın Xocavənd sinklinorisinin santon yaşlı vulkano-plutonik kompleksləri amfibollu subqələvi pikrit, Talış zonasının eosen-oliqosen yaşlı kompleksləri isə subqələvi floqopitli peri­do­tit bünövrələrindən birinci dəfə 3%, ikinci dəfə 10-12%-ə kimi əriməsi nəticəsində əmələ gəldik­ləri müəyyən olunmuşdur.
Elmi əsərlərinin adları
1. Клинопироксены трахибазальт-трахидоле­рито­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ход­жа­вендского прогиба. Отечественная гео­логия, №6, 2012, с.48-55.

2. Петрогенетическое значение шпинелидов в процессе кристаллизации пород трахибазальт-трахидоле­ри­то­вого и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавенд­ского прогиба Малого Кавказа. Bakı Univer­site­ti­nin xəbərləri, Təbiət elm­ləri, №3, 2013, s.82-96.

3. Минеральные парагенезисы трахибазальт-трахи­доле­ритового и тефрит-тешенитового ком­п­лек­сов Ходжа­вендского прогиба Малого Кавказа. AMEA Xəbərlər. Yer elm­­­ləri. №2, 2013, s.26-36.

4. Индикаторное значение железо-хром оксид­ных ми­­не­ралов в процессе кристалли­зации трахиба­зальт-трахидолери­тового и теф­рит-тешенитового комплек­сов Ходжавенд­с­ко­го прогиба Малого Кав­каза. Известия Ба­кинс­ко­­­го Университета. №3, 2015, серия Естест­венных наук, с.76-85.
Respublika, beynəlxalqvə xarici ölkələrinelmiqurumlarında üzvlüyü
«Geological Bulletin of Turkey» redaksiya heyətinin üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universitetinin professoru - 2000-2014-cü illər
Digər fəaliyyəti
 
Təltif və mükafatları
 
Əsas iş yeri və ünvanı
Bakı Dövlət Universiteti
Akademik Zahid Xəlilov küçəsi - 23
Vəzifəsi
Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun “Petrologiya” şöbə rəhbəri
Xidməti tel.
 
Mobil tel.
(+994 55) 7888221
Ev tel.
(+994 12) 5504577
Faks
 
Elektron poçtu