Elmlər doktorları


Quliyev Hətəm Hidayət oğlu


Anadan olduğu yer
Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonu
 
Təvəllüdü
06.01.1947
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi rütbəsi
Professor
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
 
- ixtisas şifri
01.02.04
- ixtisasın adı
Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
- mövzunun adı
Birrabitəli və çoxrabitəli fiziki qeyri-xətti mühitlərdə möhkəmləndirici elementin sərtliyinin gərginlik konsentrasiyasına təsiri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:
 
- ixtisas şifri
01.02.04
- ixtisasın adı
Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
- mövzunun adı
Düzxətli kəsiklərin, qeyri-dairəvi dəliklərin və boşluqların ətrafında tarazılıq vəziyyətinin gərginlik konsentrasiyasının yaratdığı dayanıqsızlıq
Müxbir üzv seçilməsi:
 
- tarix
29.06.2001
- ixtisasın adı
Geodinamika və dağ mexanikası
Həqiqi üzv seçilməsi:
 
- tarix
30.06.2014
- ixtisasın adı
Geomexanika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:
285, 6 monoqrafiya
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı:
148
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı:
208
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:
 2
Kadr hazırlığı:
 
- fəlsəfə doktorlarının sayı
 21
- elmlər doktorlarının sayı
 5
Əsas elmi nailiyyətləri
Onun əsas elmi nəticələrinə Yerin təkamülünün qeyri dayanıqsızlıq konsepsiyasının yaradılması, bu təkamülün öyrənilməsi üçün qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş yanaşmanın işlənib hazırlanması, Yer təkinin struktur inkişafının riyazi-geodinamik modelinin nəzəri əsasları, Yer təkində qırışların və yarıqların əmələgəlməsi mexanizmləri və onların üçölçülü qeyri-klassik nəzəriyyəsi, Yer təkində mühitin sıxlığının dərinlik üzrə paylanmasının tam qeyri-xətti məsələsinin dəqiq həlli, bu həllin müxtəlif süxurlar üçün dayanıqsız olduğunun isbatı, sıxlıqdan asılı olaraq deformasiya proseslərinin və faza keçidlərinin baş vermə ardıcıllıqları probleminin həlli, Yerin daxili strukturaları üzrə süxurların elastiki və fiziki parametrlərinin dərinlik üzrə paylanmasının geomexaniki diferensial meyarlarının verilməsi, Yerin bərk nüvəsi üzrə bu meyarların tələblərinin ödənilməməsinin isbatı, Yerin daxili strukturaları üzrə süxurların elastiki və fiziki parametrlərinin dərinlik üzrə paylanmasının inteqral kriteriyalarından olan Yerin məxsusi rəqslər məlumatlarının interpretasiya olunması üçün, fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri darinlik üzrə qeyri-bircins olan üçlaylı kompozit kürənin məxsusi rəqslər məsələsinin həlli, çoxkomponentli və üçölçülü seysmik dalğaların qeyri-xətti nəzəriyyəsi, seysmikanın qeyri-klassik nəzəri baza modelinin yaradılması, Yer təkini təşkil edən süxurların dağılmasının dayanıqsızlıq konsepsiyası, quyu ətrafında, geoloji kəsilişin üst qatlarında və daxili strukturasında dayanıqlıq vəziyyətinin itirilməsinin üçölçülü riyazi nəzəriyyəsi, deformasiyaya uğrayan bərk cismlərin dayanıqlığı, möhkəmliyi, dinamikası və dağılması mexanikası üzrə qeyri xətti məsələlərin həlli, kosmologiyada aləmin əbədi dövranı paradiqmasının irəli sürülməsi, aləm, fəza və vaxt məhfumlarının yeni təyini, aləmin azad, informasiya formalarının elmə daxil edilməsi, zamanın bir istiqamətli olmasının mexanizmi müəyyən edilməsi və bir sıra digər elmi istiqamətlər üzrə mühüm işlər daxildir.
Elmi əsərlərinin adları
1. Guliyev H.H. Fundamental role of deformations in the internal dynamics of the earth. 34th international geological congress “The modern problems of geology and geophysics of eastern Caucasus and the South Caspian depression”, Brisbane, Australia, August 5 – 10, 2012, Special Issue Papers, Nafta-Press, Baku – 2012, p. 90 - 116.

2. Кулиев Г.Г. О некоторых вопросах космологии с позиций парадигмы вечного круговорота материи. Известия НАНА, Серия наук о Земле, 2012, №4, с. 81-86.

3. Guliyev H.H. Free state of matter. Azerbaijani Astronomical Journal, 2013, ed. 8, №3. p. 68-78.

4. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B. Studying of Physical-Mechanical Properties of Rocks of Geological Section Considering the Influences of Recent Geodynamics. Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2013, v. 7, No 5, p 441-455.

5. Кулиев Г.Г. Деформации, обусловленные процессами уплотнения, разуплотнения и фазовыми переходами во внутренних структурах Земли. Геофизический Журнал, 2013, №3, Т. 35, 166-176.

6. Guliyev H.H. Basic mechanisms of matter aspiration to free state. The Report of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, V. LXXI, #1, p. 72-75.

7. Quliyev H.H., Akbarov S.D., Yahnioğlu N. Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeden yapılmış içi boş üçkatlı kürenin torsiyonel serbest titreşiminin diskrit-analitik yöntemle incelenmesi. XIX. Ulusal Mekanik kongresi, 24-28 Ağustos 2015, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, s. 427-438.

8. Akbarov S.D., Guliyev H.H., N. Yahnioğlu. Natural vibration of the three-layered solid sphere with middle layer made of FGM: three-dimensional approach. Structural Engineering and Mechanics An International Journal, Vol. 57, No. 2 (2016). p. 239-263. DOI: http://dx.doi.org/10.12989/sem.2016.57.2.000, WOS:000380078600002

9. Кулиев Г.Г., Агаев Х.Б., Гасанова Г.Г. Определение модулей упругости третьего порядка для осадочных пород на основе скважинных геофизических данных. Физика Земли, 2016, № 6, с. 54-60. DOI: 10.7868/S0002333716050069

10. Guliyev H.H., Aghayev Kh.B., Hasanova G.H. Determining the Elastic Moduli of the Third Order for Sedimentary Rocks Based on Well-Logging Data. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 836–843. DOI: 10.1134/S1069351316050062, http://link.springer.com/ article/10.1134/ S1069351316050062

11. Guliyev H.H., Akbarov S.D., Nazmiye Yahnioglu. 3D analysis of the natural oscillation of the threelayered solid and hollow sphere with middle layer made of FGM. European Advanced Materials Congress 2016, 23-25 august 2016, DOI: 10.5185/eamc2016.

12. Guliyev H.H., Javanshir R.J., Hasanova G.H. Strain and elasticity parameters of the medium of the Earth"s depth in isotropic approximation. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mechanics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, 2017, 37 (7), p. 3-10.

13. Кулиев Г.Г. Парадигма вечного круговорота материи в космологии. Баку, издательство "Элм", 2017, 360 с.

14. Guliyev H.H., S. D. Akbarov, N. Yahnioglu. An Investigation on the Free Vibration of a Sphere with Inhomogeneous Initial Stresses. 6TH International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications, Book of abstracts, august 15-18, 2017, Budapest/Hungary, P. 174.

15. Guliyev H.H. Influence of high and super-high pressure on the propagation of elastic waves in isotropic media (О влиянии высоких и сверхвысоких давлений на распространение упругих волн в изотропных средах). Материалы III Международной Научной Конференции "Актуальные Проблемы Геосреды И Зондирующих Систем". 3-5 октября 2017 г., Киев, Украина, с. 49-50.

16. Guliyev H.H. New interpretation of data of the Earth"s solid core. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 869 (2017) 012052, doi :10.1088/1742-6596/869/1/012052.

17. Guliyev H.H., Hasanova G.H. Intervals of stability and reliability of the Earth"s model parameters. The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2017, Vol. LXXIII, #1, p. 62-66.

18. Кулиев Г.Г. Анализ результатов интерпретации упругих параметров твердого ядра Земли с позиций современной геомеханики. Геофизический журнал, 2017, Т. 39, №1, с. 79-96.

19. Кулиев Г.Г. Ответ на комментарий Я. М. Хазана к статье Г. Г. Кулиева«Анализ результатов интерпретации упругих параметров твердого ядра Земли с позиций современной геомеханики». Геофизический журнал, 2017, Т. 39, №2, с. 150-157.

20. Guliyev H.H., Akbarov S.D., Yahnioglu N. Three-dimensional analysis of the natural vibration of the three-layered hollow sphere with middle layer made of FGM. Structural Engineering and Mechanics, Vol. 61, No. 5 (2017) 563-576, DOI: https://doi.org/10.12989/sem.2017.61.5.563.
 
21. Guliyev H.H. Geomechanical analysis of elastic parameters of the solid core of the Earth. Geomechanics and Engineering, An International Journal, Vol. 14, No. 1, 2018. DOI: ttps://doi.org/10.12989/gae.2018.14.1.000
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü
1. AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasının üzvü;

2. ARDNŞ-in «Neft-qaz və kondensat ehtiyatları üzrə» və «Neft-qaz və qaz kondensat yataqlarının işlənilməsi üzrə» mərkəzi komissiyalarının üzvü;

3. Geologiya elmlər üzrə Avropa İttifaqının üzvü;

4. Azərbaycan Geoloqlarının Milli Komitəsinin büro üzvü,

5. Azərbaycan Geofiziklərinin Mili Komitəsinin büro üzvü;

6. ARDNŞ-in Dövlət Elm Fondunun ekspert şurasının üzvü;

7. "Geoinformatika" jurnalının beynəlxalq redaksiya heyətinin üzvü;

8. Beynəlxalq «Геофизический журнал» jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

9. AMEA-nın “Xəbərlər, Yer Elmləri seriyası” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

10. “Geofizika yenilikləri” və “Mexanika” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü;

11. Oksford Akademiyasının təsisçilərindən biri və üzvü;

12. AMEA-nın daimi fəaliyyət göstərən Elmi Nailiyyətlər Sərgisinin təşkili üçün Sərgi Komissiyasının sədri;

13. Beynəlxalq geofizika İttifaqının Azərbaycan bölməsinin vitse-prezidenti;

14. Amerika neftçi mühəndislər cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin üzvü;

15. Amerika neftçi geoloqlar cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin üzvü;

16. Mühəndis geoloqlar və geofiziklərin Avropa Assosiyasiyasının üzvü;

17. İqtisadi Geologiya üzrə Beynəlxalq İttifaqının üzvü.
Pedaqoji fəaliyyəti
Bakı Dövlət Universiteti,

Kiyev Dövlət Universiteti,

Ukrayna Kənd Təsərrüfatı Akademiyası,

Azərbaycan Dövlət İqtisadiyyat Universiteti.
Digər fəaliyyəti
Respublika televiziyasında "Elm və həyat" verilişinin aparıcısı kimi elmi nailiyyətlərin təbliği ilə məşğul olmuşdur
Təltif və mükafatları
1. SSRİ xalq təsərrüfatının nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalı - 1988-ci il

2. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanları (2007-ci və 2016-cı illər).
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 119
Vəzifəsi
Tektonofizika və geomexanika şöbəsinin rəhbəri
Xidməti tel.
(+994 12) 5105617
Mobil tel.
(+994 50) 3694749
Ev tel.
(+994 12) 5306044
Faks
(+994 12) 5372285
Elektron poçtu