Elmlər doktorları


İsayeva Mənijə İsa qızı


Anadan olduğu yer
 Azərbaycan, Bakı şəhəri 
     
Təvəllüdü
17.10.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi
M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi
Geologiya-mineralogiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi
Professsor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:
- ixtisas şifri
04.00.12
- ixtisasın adı
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
- mövzunun ad
Изучение плейстоценовых морен Русской платформы палеомагнитным методом.  Москва-1977
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:


- ixtisas şifri
04.00.12
- ixtisasın adı
Геофизические методы поисков и разведки полезных ископаемых
- mövzunun adı
Палеомагнетизм кайнозойских образований нефтегазоносных районов Азербайджана.
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı
- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı
- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı
132
 
48
 
1
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
1
Kadr hazırlığı:     
- fəlsəfədoktorlarının sayı
 
 2
- elmlər doktorlarının sayı
4
Əsas elmi nailiyyətləri
Müxtəlif stratiqrafik intervallardan götürülmüş 150-dən cox geoloji kəsilişlərin öyrənilməsi əsasında, paleomaqnit məlumatların analiz və sistemləşdirilməsi aparilmış və Azərbaycanın fanerozoy dövrünün istinad maqnitostratiqrafik şkalası tərtib edilmişdir.  Kontinental və dəniz kaynazoy çöküntüləri üzrə regional və lokal strukturların neft-qaz perspektivliyini qiymətləndirmək üçün maqnit və paleomaqnit kriteriyaları müəyyən edilmişdir. Alınan bütün məlumatlar əsasında plitələrin kinematik parametrləri təyin edilib və Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsinin əsas plitələrinin palinspastik rekonstruksiyaları aparılıb və qonşu ərazilərlə müqayisə edilib. 
Elmi əsərlərinin adları
1. Г.Д.Етирмишли, М.И.Исаева, А.Г.Рзаев. Отражение напряженного состояния сейсмогенных зон в геомагнитном поле. Изв. НАНА, Серия наук о Земле, №4, Баку 2008.с 27-33
2. Ф.С.Ахмедбейли, Ф.А.Кадиров, М.И.Исаева и В.В.Коробанов. Активность литосферы восточной части Средиземного моря на новейшем тектоническом этапе и возможное развитие геодинамических процессов. Изв. НАНА Азербайджана, Серия наук о Земле, №2, Баку, 2009, с 3-15
3. Ф.С.Ахмедбейли, М.И.Исаева и др. Геодинамика неотектонического этапа Кавказского сегмента Альпийско-Гималайского орогенного пояса. НАНА Институт Геологии, «Nafta-Press», Баку, 2010. 214с.
4.М.И.Исаева, Э.Атаева. Магнитостратиграфический разрез миоценовых отложений Азербайджана. РЦСС НАНА, Каталог, Bakı 2010, с.85-90
5. Х.П.Метаксас А.Г.Рзаев, М.И.Исаева. «Параметры сейсмической опасности Шамаха-Исмаиллинской зоны землетрясений». Каталог сейсмопрогностических наблюдений в Азербайджане. Баку, 2012, с. 314-321
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
Avropa-Asiya Geoziki Cəmiyyətinin üzvi
Azərbaycan seysmoloqlarının assosiyasının üzvi
Pedaqoji fəaliyyəti
2 il 
Digər fəaliyyəti 
İnstitut Geologiyanın elmi şurasının və dissertasiya şurası seminarının üzvü 
Təltif və mükafatları
“Əməkdar elm xadimi”, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 14 dekabr tarixli 1157 nömrəli sərəncamı
“Şöhrət” ordeni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 18 mart tarixli 2737 nömrəli sərəncamı
Əsas iş yeri və ünvanı
AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu, Yasamal r-nu, H.Javid pr. 119 
Vəzifəsi
baş elmi işçi
Xidməti tel.
(+994 12) 5101165 
Mobil tel.
(+994 55) 7063512 
Ev tel.
(+994 12) 5953078 
Faks
(+994 12) 5372285 
Elektron poçtu