Namizədlik


Jetıbay yatağında neftçıxarmanın intensivləşdirilməsinin yeni üsullarının işlənməsi və tətbiqi

Tuleşeva Qulnara Dyusenovna

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2018)

Abşeron yarımadasının müasir radiasiya şəraiti: geoloji və ekoloji aspektləri

Əliyeva Əzizə Rafiq qızı

2507.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2018)

Geoloji-geofiziki tədqiqatların kompleks məlumatlarına görə Cənubi Manqışlağın trias-paleozoy çöküntülərinin neft-qazlılığının qiymətləndirilməsi

Şilanov Nurjan Sisenbayeviç

2521.01 – Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

(2018)

Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacının seysmogen sahələrində flüidlərin geokimyəvi rejimi (Azərbaycanın Şamaxı və İsmayıllı seysmogen zonaları timsalında)

Abdulrazaqova Pərvanə Əjdər qızı

2503.01 – Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları

(2018)

Talış struktur zonasının seysmogeodinamikası

İsmayılova Səidə Sirac qızı

25.07.01 – Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2018)

Flüidlərin qeyri-bircins laylarda çoxfazalı süzülməsi şəraitində hidrotermodinamiki proseslərin modelləşdirilməsi

Feyzullayev Babək Xasay oğlu

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2018)

Yeni geofiziki məlumatlar əsasında Aşağı Kür çökəkliyinin seysmogeodinamik xüsusiyyətləri

Fərəcov Vüqar Əliş oğlu

2507.01-Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

(2017)

Quyularda texnoloji əməliyyatların və neft hasilatının intensivləşdirilməsi üçün nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi

Vəliyev Elçin Fikrət oğlu

2525.01 – Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

(2017)

1 | 2 | 3 ... | »

Geri | Yuxarı