Atlaslar və xəritələr


Mərkəzi Avrasiyanın geoekoloji və palinspastiji litoloji-paleocoğrafi xəritələrinin atlası (2002)


  • İcraçı:


Qazaxıstan Respublikası
Rusiya Federasiyası
Çin Xalq Respublikası
Özbəkistan Respublikası
Qırğızıstan Respublikası
Azərbaycan Respublikası
Türkmənistan Respublikası
Tacikistan Respublikası.


  • Nəşr olunduğu il: 2002
  • Tom:1
İZAHAT VƏRƏQİ


Təqdim olunan nəşr TİS-in bir hissəsidir, o öz növbəsində Mərkəzi Avrasiyanın geoloji və palinspastiji   və litoloji –paleocoğrafi xəritələrinin Atlasına əsaslanıb. Bu atlas aşağıda göstərilən 8 ölkənin geoloji idarələri tərəfindən 1997-2007ci illərdə tərtib edilib. Qazaxıstan, Rusiya, Çin, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan və Azərbaycan.