Atlaslar və xəritələr


Azərbaycanın neft-qazlı lay kompleksinin stratiqrafik atlası (1998)


  • İcraçı: Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
  • Nəşr olunduğu il: 1998
  • Tom:3


İZAHAT VƏRƏQİ


Azərbaycan dünya miqyasında çoxlu neft-qaz yataqları ilə tanınan unikal regiondur. Bu yataqlar Kaynazoy mərhələsinə aiddir. Eyni zamanda Azərbaycanın Kaynazoy çöküntülərinin stratiqrafiyası Cənubi-Xəzər çökəkliyinin qərbi strukturası da daxil olmaqla hələ də yaxşı öyrənilməyib.Bu da öz növbəsində Kaynazoy kompleksinin bu sahəsində neft və qazın tərkibinin qiymətləndirilməsinə öz təsirini göstərir.


Azərbaycanın əsas sərvəti olan neft-qaz məhsuldar qatın müxtəlif regionlarda yayılması nəticəsində müxtəlif stratiqrafik üsullar ilə tədqiq olunur. Onları bir biri ilə tutuşdurmaq çox çətindir. Eyni problemlər Maykop Çokran Diatom  və s çöküntülərdə tədqiq olunur.