Atlaslar və xəritələr


Azərbaycan neftinin geokimyəvi atlası (1998)


  • İcraçı: AMEA Geologiya İnstitutu və First Exchange Corporation
  • Nəşr olunduğu il: 1998
  • Tom:2


İZAHAT VƏRƏQİ


Hal –hazırda 9 quruda və dənizdə yerləşən neft və qaz sahələrindəki təqribən 80 yataqlar Azərbaycanda identifikasiya olunub və işlənilib. Neft çıxarılması qipsometrik (bir neçə metrdən 6000 m-dək) və stratiqrafik ( Təbaşir-Yuxarı Pliosen) intervallarda aparılır.Neftqazlı horizont üçün yatım dərinliyinin termobarik şəraiti 280-1500 C temperatur göstəricisi və 0,3-80 MPa təzyiqi ilə xarakterizə oluna bilir.