İnstitutun fondu


Neft-qaz geologiyası və geokimyası


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
4.1
Neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar Aşağı Kür çökəkliyi və Bakı Arxepelaqının məhsuldar qat çöküntülərində qeyri-antiklinal karbohidrogen tələlərinin öyrənilməsi   
2000
 1045.
4.2
Azərbaycanın Məhsuldar Qatı. Kollektorluq xüsusiyyətlərinin və karbohidrogen flüidlərinin geokimyəvi xarakteristikasının regional dəyişmə xüsusiyyətləri                                                               
2003
1055.
4.3
Neft və qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar Abşeron arxipelaqının mezokaynozoy çöküntülərində antiklinal karbohidrogen tələblərinin əmələ gəlməsi şəraiti və onların yayılma zonalarının öyrənilməsi
2003
1065
4.4
Cənubi Xəzər hövzəsində karbohidrogen flüidlərin saxlanılmasının geoloji və geokimyəvi şəraiti                     
2007
1081.
4.5
Azərbaycanın litosferinə karbohidrogenlərin genezisi haqqında müasir təsəvvürlərin ümumiləşdirilməsi və təhlili                                     
2008
1085.