İnstitutun fondu


Filiz geologiyası


# Hesabatların adları İl

Qey.nöm

 
12.1
Azərbaycanın kolçedan yataqları üzrə yeni məlumatların ümumiləşdirilməsi və təhlili
2000
1033
12.2
Azərbaycanın təbii seolitləri və onları müşayiət edən mineralların tipomorf xüsusiyyətləri
2000
1034
12.3
Böyük Qafqazın cənub yamacındaki mis-pirrotin-polimetal yataqlarının (Kasdağ, Jixıx) filizyerləşən süxurlarında nadir və səpələnmiş elementlərin paylanma qanunauyğunluqları
2001
1044
12.4
Azərbaycanın struktur-formasiya zonalarında faydalı qazıntıların yerləşmə və formalaşma qanunauyğunluqları
2004
1069
12.5
Müxtəlif genetik tipli filiz yataqları ilə müşayiət olunan mezozoy komplekslərinin petrokimyəvi və mineraloji analizlərinin məlumat bankının yaradılması
2007
1080