Monoqrafiyalar


AZƏRBAYCANIN MİNERAL XAMMAL SƏRVƏTLƏRİ VƏ ƏTRAF MÜHİT

(H.İ.Mahmudov)

Bakı, «Nafta-Press», 2000, 80 səh.

Sultanov Əzəl Cəfər oğlu

(Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimlərinin biblioqrafiyası)

2000-ci il, 60 səh.

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ GEOLOGİYA MƏSƏLƏLƏRİ

(Əliheydər Babayev)

Bakı, «Nafta-Press», 1999, 140 səh.

1 | 2 | 3 |

Geri | Yuxarı