Monoqrafiyalar


GEOLOGİYA İNSTİTUTU AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİYİNİN 20 İLİ ƏRZİNDƏ

(Ak.A. Əlizadə)

Bakı, Nafta-Press, 2011, 112 səh.

GEOTERMİYA-CƏNUBİ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN İSTİLİK SAHƏSİ

(Sabir Ağakişi oğlu Əliyev, Zümrüd Əli qızı Əliyeva)

Bakı: “Elm” nəşriyyatı – 2011, 226 səhifə

XƏZƏR DƏNİZİNİN KARBOHİDROGEN QAZLARI

(R.Ə.Hüseynov, F.H.Dadaşov)

NEOTEKTONİK MƏRHƏLƏDƏ ALP-HİMALAY OROGEN QURŞAĞI QAFQAZ SEQMENTİNİN GEODİNAMİKASI

(F.S.Əhmədbəyli, M.İ.İsayeva, F.Ə.Qədirov, V.V.Korobanov)

AZƏRBAYCAN MİNERALLARI

(Ak.A. Əlizadə, M.İ. Çıraqov, S.F. Vəlizadə, H.A. Vəliyev)

(2008)

MUĞAN MONOKLİNALI (Rus dilində)

(Fərid Həsən oğlu Dadaşov, Pərvanə Əlifağa qızı Məmmədova, Emin Faiq oğlu Ələkbərov)

Bakı, 2006

AZƏRBAYCANDA PALEONTOLOGİYA ELMİNİN İNKİŞAFI

(Т.A.Həsənov)

Bakı, «Nafta-Press», 2005, 220 səh.

H.ZƏRDABİ ADINA TƏBİƏT TARİXİ MUZEYİ

Bakı, «Nafta - Press» nəşriyyatı, 2002, 192 s.

Məmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu

(Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri)

Bakı, «Nafta-Press», 2002, 79 səh.