Monoqrafiyalar


GEOLOJİ TARİXİMİZƏ NƏZƏR

(H. Mahmudov)

Bakı, "Elm", 2013, 144 s.Geologiya bəşəriyyətin yaratdığı çoxşaxəli və ən maraqlı elm sahələrindən biridir. Onun petroqrafiya, mineralogiya, geokimya kristalloqrafiya, tarixi geologiya, stratiqrafiya, paleontologiya, neft geologiyası, ekolojı geokimya. litologiya. geofizika, tektonika. vulkanologiya və s. müxtəlif sahələri mövcuddur. Geologiyanın tarixi dedikdə, bu elmlərin yaranma və inkişaf tarixi nəzərdə tutulur. Bunlarla yanaşı günəş qalaktikasını, yer planetini, habelə yer təkində və səthində gedən müxtəlif geoloji prosesləri, onların baş vermə səbəblərini öyrənmək də olduqca  vacibdir və bunlar geologiyanın tarixi nöqteyə nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Geniş oxucu kütləsi üçün yazılmış bu elmi-kütləvi kitabda yerin əmələ gəlməsi, yer üzərində. habelə onun müxtəlif təbəqələrində gedən geoloji proseslər, o cümlədən vulkanlar, zəlzələlər. sürüşmələr. onların yaranma səbələri, törətdikləri fəsadlar barədə çox zəngin və maraqlı tarixi məlumatlar verilir. Dağların, düzənliklərin yaranması Azərbaycan ərazisini müxtəlif dövlərdə dənizlərin fəth etməsi, habelə bir çox təbiət hadisləri, faydalə qazıntılar, onların əmələ gəlmə səbəbləri və istifadə sahələri barədə də kitabda ətraflı söhbət gedir. Bütün bu qeyd olunların üzərindəgeologiyanın tarixi baxımndan müəyyən araşdırmalar aparılır. oxuculara ətraflı və dəyərli məlumatlar verilir. Maraqlı və oxumaqlı dildə yazılan bu əsərdən ali məktəb tələbləri də istifadə edə bilərlər.