Monoqrafiyalar


ÜZVİ MADDƏNİN, NEFTLƏRİN VƏ QAZLARIN TƏDQİQİNİN MÜASİR ÜSULLARI

(Ə.Ə. Feyzullayev, S.V. Abbasova)

Bakı, Nafta-Press, 2013, 224 s.
Dərs vəsaiti üzvi maddə, neft və qazın ən müasir tədqiqat üsullarına həsr olunmuşdur ki, bunlar da dünya elmi praktikasında çökmə süxurların karbohidrogen potensialının qiymətləndirilməsində, karbohidrogen yataqlarının generasiyası, miqrasiyası, formalaşma və saxlanılmasının şərait və mexanizminin və onların axtarış meyarlarının öyrənilməsində geniş istifadə olunurlar. Vəsaitin birinci hissəsində hər üsulun nəzəri əsaslarının təsviri, onun əhəmiyyəti və onun vasitəsilə həll olunan məsələlər verilir. Ikinci hissədə bu üsulların Cənubi Xəzər hövzəsi karbohidrogen sistemlərinin öyrənilməsində tətbiq nümunələri göstərilmişdir.

Kifayət qədər şəkillərlə təchiz edilmiş vəsait üç dildə yazılmışdır: azərbaycan, rus və ingilis.

Dərs vəsaiti neft və qaz sahəsində təhsil alan tələbələrə, doktorantlara, habelə pedaqoq və mütəxəssislərə tövsiyyə olunur.