Monoqrafiyalar


NEFT VƏ QAZ ÇIXARMADA TERMODİNAMİKANIN TƏTBİQİ MƏSƏLƏLƏRİ

(M.T.Abasov, Z.Y.Abbasov, V.M.Fətəliyev, N.N.Həmidov, G.H.Məmmədova )

Bakı, 2013, "Nafta-pressi", 226 s., (rus dilində)
Kitabada qazkondensat yataqlarının istismarı zamanı karbohidrogen sistemlərinin faza münasibatlərinin xüsusiyyətlərinin nəzəri, və eksperimental üsullarla tədqiqinə dair yeni tədqiqat materialları təqdim olunmuşdur. Çoxkomponentli sistemlərədə baş verən retroqrad hadisəsinin fiziki mahiyyətinin və təzahür mexanizminin yeni elmi şərhi, kondensasiya prosesinin mikrorüşeymlər zonasının tədqiqi və onun qazkondensat yataqlarının işlənilmə göstəricilərinə təsirinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi, qazkondensat sisteminin kondensasiya təzyiqinin qaz-maye və termobarik şərait nəzərə alınmaqla tədqiqi və onun mahiyyətinə yeni elmi yanaşma, kondensatın müxtəlif tərkibli qazlarla buxarlandırılmasına qazların həllolma qabiliyyətinin, məsasaməli mühitin və digər amillərin təsirinin tədqiqi və bu üsulun səmərəliliyinin artırılması kimi məsələlər monoqrafiyada şərh olunur (monoqrafiya rus dilində yazılmışdır). 

Kitab elmi, mühəndis-texniki işçilər və neft, qaz yataqlarının işlənməsi problemləri ilə məşğul olan tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kitab 226 səfhədən, 77 şəkildən və 52 cədvəldən ibarətdir.