Monoqrafiyalar


PALÇIQ VULKANLARI HAQQINDA NƏ BİLİRİK?

(Ad.A. Əliyev, İ.S. Quliyev, Ə.Ə. Feyzullayev)

Bakı, 2012, "Qoliaf qroup" QSC, 206 s.

(azərbaycan, rus və ingilis dilində)
Palçıq vulkanları təbiətin çox maraqh, unikal və sirli hadisəsi olaraq, dimyanm bir çox ölkəhrində inlişar tapmışdır. Palçıq vıdkanizmi problemi geologiya elminin mühüm tədqiqat istiqamətıdir və vıtlkanların öyrənilməsi, başhca olaraq, yerin dərin qatlarında neft-qaz yığımlarının axtarışı ilə əlaqədardır. Azərbaycanın əräzisi palçıq vulkanizminin inkişaf etdiyi klassik regiondur və heç də təsadüf deyil ki, Azərbaycan palçıq vulkanları diyarı saydtr. Bıırada həm quruda, həm də Xəzərin akvatoriyasmda 300-dən çox müxtəlif növ palçıq vulkanları və iəzahürləri mövcuddur. Onlar Azərbaycan alimləri tərəfindən hərtərəfli öyrənilir və alınan nəticələr monoqrafık elmi əsərlərdə, çoxsayh məqahlərdə öz əksini tapır. Müəlliflərin çapa hazırladığı kitabda Azərbaycanın və digər xarici ölkələrin palçıq vulkanları haqqında sadə dildə məlumat verilir. Məsələn, onların əmələ gəlməsi, səciyyəvi xüsusiyyətləri, təsnifatı, sahəboyu paylanma qanunauyğunluqları, fəaliyyəti, püskürmələri, neft-qaz yalaqları seysmikliklə əlaqəsi və maqmatik vıdkanlarla müqayisə olımaraq, geniş oxııcu kiitiəsi iiçün maraq doğuran bir çox məsəhhr, о cumhdən vulkan palçıqlarının müalicəvi əhəmiyyəti, püskürmə məhsıdlarından istifadəsi, vıdkanların qorunması, onların ekotıırizmə cəlb ohmması və s. açıqlanmışdır. Kitab olduqca aydın və başa düşülən formada yazılıb, palçıq vulkanizminin fundamental və tdcrübi aspektlərinin geniş sahnlnrini lazımınca işıqlandırır. Hesab etmək olar ki, bu əsər oxucıdar tərəfindən maraqla qarşdanacaq.