Gİ-nin əsərləri


KARBOHİDROGEN–SU SİSTEMİNİN FAZALAR ARASI SƏRHƏDDİNİN DAVAMLI OLMASINA VİBRASİYANIN TƏSİRİ

(M.T.Abasov, A.S.Strekov, M.İ.Abbasov, Yu. N. Litvişkov, Ə.Ə.Hacıyev)

#32 (2005)

QAZKONDENSAT QUYULARININ QUYUDİBİ ZONASININ MÜXTƏLİF TƏRKİBLİ QAZLARLA İŞLƏNMƏSİ İLƏ ONLARIN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASI ÜSULU

(Abasov M.T., Abbasov Z.Y., Calalov Q.İ., Feyzullayev X.A., Həmidov N.N., Rzayeva V.H.)

#32 (2005)

« | ... 5 | 6 | 7 | 8

Geri | Yuxarı