Gİ-nin əsərləri


BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ KOLÇEDAN YATAQLARINDA QATIŞIQ ELEMENTLƏRİN TOPLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİ

(N.Ə.Novruzov)Xülasə


 
Müəyyən edilmişdir ki, regionun kolçedan yataqları filizlərinin nadir xalkofil elementləri konsentrasiya klarklarının ölçüsünə görə iki qrupa bölünür: geniş yayılmış geokimyəvi analoqlarına nisbətən daha böyük konsentrasiya klarkına malik olanlar (Cd, Bi, Se, Te) və bu göstəricinin cüzi ölçüsü ilə səciyyələnən nadir elementlər (In, Tl, Ga, Ge). Damarcıq-möhtəvi filizlərində və sulfidləşməyə məruz qalmış süxurlarda sulfid kütləsində filizəmələgətirən komponentlərə nisbətən qatışıq elementlər daha çox toplanmışdır.