Gİ-nin əsərləri


ÖZLÜ-ELASTİKİ MAYENİN ELASTİKİ MƏSAMƏLİ MÜHİTDƏ SÜZÜLMƏSİ MODELİ ÜÇÜN LAY PARAMETRLƏRİNİN QUYULARİN HİDRODİNAMİK TƏDQİQATI MƏLUMATLARINA ƏSASƏN TƏYİNİ HAQQINDA

(Z.A.Kərimov, T.Ş.Kazımova)Xülasə

 
Quyu dayandırıldıqdan sonra, ona maye axımını nəzərə almaqla, özlü-elastiki ma­ye­nin elastiki məsaməli mühitdə süzülməsi modelinə əsasən lay parametrlərinin quyudibi təzyiqinin bərpası əyriləri vasitəsi ilə hesablanması düsturları verilmişdir.