Gİ-nin əsərləri


KARBOHİDROGEN YATAQLARINDA SÜXURLARIN XÜSUSİ ELEKTRİK MÜQAVİMƏTLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ QANUNAUYĞUNLUQLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ ONLARIN FİZİKİ XASSƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ

(A.Ə.İmanov, S.M.Səfiyarlı)Xülasə
 
 
Məqalədə ilk dəfə olaraq Bakı arxipelaqı yataqlarının timsalında Məhsuldar qatın VII horizontu süxurlarının xüsusi elektrik müqavimətlərinin, məsaməlilik əmsallarının və sıxlıqlarının lokal sahə və layların enmə istiqamətlərində dəyişməsi qanunauyğunluqları öyrənilmiş və bu parametrlər arasında əlaqələr yaradılmışdır. Alınmış asılılıqların riyazi emalı nəticəsində düsturlar çıxarılmışdır.