Gİ-nin əsərləri


EHTİYATI ÇƏTİN ÇIXARILABİLƏN YATAQLARIN İŞLƏNİLMƏSİ HAQQINDA

(Abasov M.T., Bagirov B.Ə., Nəzərova S.Ə., Salmanov Ə.M.)Xülasə

 
İşdə xüsusi yaradilmiş metodika əsasında Azərbaycanın ehtiyatı çətinçıxarılabilən yataqları ayrılmlş, onların üç qrupda təsnifatı əsaslandırılmış, hər bir qrup üzrə neftverməni proqnozlaşdıran modellər tərtib olunmuş, alınmiş modellərin interpritasiyası verilmiş, neftverməni artıran üsulların tətbiqindən alınan əlavə neft hasilatı hesablanmış, tətbiq olunacaq üsullar əsasında ehtiyatların maksimum və minimum artım səviyyələri müəyyən olunmuşdur.