Gİ-nin əsərləri


NEFT YATAĞLARININ İŞLƏNMƏ MUDDƏTİNDƏ KOLLEKTOR-SÜXURLARINUN İSLANMASİ

(M.T.Abasov, R.Y.Əliyarov, Yu.M.Kondruşkin, R.A.Musayev, A.F.Həşimov, V.N.Lunina, R.T.Mustafayev, A.Ə.Adıgözəlova, Ə.Ş.Gasımov)Xülasə
 
 
Məqalədə mədən-geofiziki məlumatların və xüsusi laboratoriya şəraitində aparılmış eksperimentlərin analizi göstərir ki, Azərbaycanın uzun müddət işlənmədə olan bəzi yataqlarının kollektorlarının müəyyən şəraitdə hidrofoblaşması ola bilər. Bununla bərabər suxur və flyidlərin fiziki-geoloji parametlərinin məlumatlarına əsasən effektiv təyin etmə metodları işlənmişdir, eyni zamanda quyu-elektrometriya məlumatlarından istifadə etmənlə bu göstəricilərin neftlədoyma əmsalının və qalıq neft ehtiyatının dəqiq qiymətləndirilməsi üsulu təklif olunur ki, Azərbaycanın bir sıra yataqlarında sınaqdan keçirilmişdir.