Gİ-nin əsərləri


NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNİLMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİN ARTIRILMASININ BƏZİ PROBLEMLƏRİ

(M.T.Abasov)Xülasə


Məqalə neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin nəzəri və praktiki sahələrində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dərin neft və qaz yataqlarının problemləri institutunda uzun müddət aparılmış elmi və praktiki tədqiqatlar istiqamətlərində alınmış ən mühüm elmi nəticələrin şərhinə həsr edilmişdir.