Gİ-nin əsərləri


KOLLEKTORLARI DEFORMASİYA OLUNAN DƏRİNDƏ YERLƏŞƏN NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ HİDRO-QAZDİNAMİKASI

(M.T.Abasov, Q.İ.Calalov, T.M.İbrahimov, A.M.Məmmədov, V.S. Məmiyev)Xülasə 


Monografiyada bir sıra illər ərzində müəlliflərin kollektorları deformasiya olunan dərində yerləşən neft və qaz yataqlarının işlənilməsinin hidroqazdinami­kasının fundamental tətqiqatlarının nəticələri gətirilmişdir. Deformasiya olunan yataqlara həsr edilmiş elmi-tətqiqatl işlərinin dolğun analizi verilmişdir.

Süzülmə prosesslərinin riyazi modelləşdirilməsi və kollektorların süzülmə-tutum xarakteristikalarının təyini metodikalarının işlənilməsi sahəsində nəzəri və metodiki tətqiqatlar ümumiləşdirilmişdir.

Yataqların süzülmə-tutum parametrlərini kəmiyyət və keyfiyyətcə tətqiq etməyə imkan verən bir sıra hidrodinamik məsələlərin həlləri alınmışdır.

Monografiya neft və qaz yataqlarının işlənilməsi məsələləri ilə məşğul olan elmi və mühəndis-texniki işçilər və həmçinin doktorantlar və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.