Gİ-nin əsərləri


KÜR ÇÖKƏKLİYİ GÖLLƏRİNİN EKOHİDROLOJİ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

(V.A.Məmmədov)Xülasə 
 

Kitabda Kür çökəkliyi göllərinin antropogen təsirlə dəyişməsi və yaranmış ekocoğ­rafi problemlərin həlli yolları araşdırılır. Hidroloji, hidrokimyəvi və hidro­bioloji yönümlü çoxillik məlumatların təhlili göstərir ki, Kür, Araz və onların qol­larında axımın tənzimlən­məsi ilə göllə­rin təbii rejimi pozulmuşdur. Nəticədə onla­rın miqdarı, sahə və su həcmi azal­mış, minerallaşma və çirklənmə dərəcələri isə artmışdır. Bu dəyişmələrin qanunauy­ğun­luqları və parametrləri göstərilir. Kons­truk­tiv üsullardan istifadə olunaraq regionun böyük göllərinin ekoloji tarazlığının bərpası yolları və ehtiyatlarından səmərəli istifadə imkanları araşdırılır.

Hidrologiya, ekologiya, hidrobiologiya, hidrokimya və hidrotexnika sahəsin­də çalı­şan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.