Preprint və məqalələr


ZAMAN ANLAYIŞININ TƏYİNİ

(H.H. Guliyev)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu, H.Cavid pr. 29A, Bakı AZ1143, Azərbaycan

E-mail: [email protected]


Bu məqalədə aləmin əbədi dövranı konsepsiyası əsasında zaman fundamental problemi sahəsindəki elmi tətqiqatların vəziyyəti təhlil olunmuşdur. İlk dəfə olaraq "zaman" anlayışının tərifi verilmiş və onun mahiyyəti müəyyən edilmişdir. Zamanın biristiqamətliyi ilə bağlı suala cavab verilmişdir.
 
Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2011, №4, s. 34-43

Tam məqaləni yüklə (rus dilində)