Elmlər doktoru


Geoloji risklərin qiymətləndirilməsinin nəzəri əsasları və metodologiyası

İddiaçı: Elçin Bağır oğlu Bağırov

İxtisas: 2521.01- Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

Elmi sahəsi: Yer elmləri


Elmlər doktorluğu dissertasiyasının mətni