Warning: Use of undefined constant pic - assumed 'pic' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/giaaz/public_html/view.php on line 26
GİA

Elmi-t?dqiqat


Paleontologiya v? stratiqrafiya ?o?b?si


?b? r?hb?ri v?zif?sini icra ed?n: Yer elml?ri zr? f?ls?f? doktoru Bayramova ??f?q ??ms?ddin q?z?.

Tel.: +(99412) 5100141
Faks: +(99412) 5372285
E-mail: shafaqbayram@rambler.ru

Az?rbaycanda paleontoloji-stratiqrafik t?dqiqatlar?n ?sas? ke?n ?srin 20-ci ill?rind? – neftli-qazl? pliosen kntl?rinin stratiqrafiyas?n?n ?trafl? i?l?nilm?si m?qs?dil? ilk d?f? mikropaleontoloji t?dqiqatlar?n apar?ld??? dvrd? qoyulmu?dur.

Bu istiqam?tin intensiv inki?af? XX ?srin 50-ci ill?rin?, Az?rbaycan Elml?r Akademiyas?n?n Geologiya ?nstitutunda akademikl?r M.M.?liyevin v? Q.?.?lizad?nin r?hb?rliyi alt?nda “Paleontologiya v? stratiqrafiya” ?b?sinin yarad?ld??? dvr? t?sadf edir.


?b?nin t?dqiqatlar?n?n ?sas elmi istiqam?tl?ri:
 
  • irimiqyasl? geoloji x?rit?l??dirm? n stratiqrafik ?sas?n haz?rlanmas?, Az?rbaycan?n fanerozoyunun geoxronoloji v? geoxronometrik c?dv?ll?rinin detalla?d?r?lmas?;
  • stratiqrafiyan?n yeni metodlar?n?n: seysmostratiqrafiya, sekvens-stratiqrafiya, hvz? stratiqrafiyas?, maqnitostratiqrafiya, geokimy?vi stratiqrafiya v? iqlim stratiqrafiyas?n?n inki?af?; nadir paleontoloji v? stratiqrafik obyektl?rin a?kar edilm?si v? qorunmas?;
  • paleoco?rafi, paleoiqlim v? paleotektonik knttoplanma ??raiti, knt hvz?l?rinin yr?nilm?sind? paleontoloji-stratiqrafik ?saslar?n i?l?nilm?si;
  • zvi al?min t?kamlnn yr?nilm?si;
  • paleoekologiya v? paleozooco?rafiya;
  • riyazi metodlar?n v? dig?r informasiya texnologiyalar?n?n stratiqrafik v? paleontoloji t?dqiqatlarda t?tbiqi. 

?b?nin mvcud oldu?u yar?m ?sr mdd?tind? onun ?m?kda?lar? t?r?find?n Az?rbaycan?n struktur-fasial zonalar? zr? fanerozoyun regional stratiqrafik sxeml?ri haz?rlanm??, Az?rbaycan?n paleofaunas?n?n arxistratiqrafik qruplar? (ammonitl?r, belemnitl?r, foraminiferl?r v? b.), m?rcanlar, d?niz kirpil?ri, qar?nayaql?lar v? ikitayqab?ql? molyusklar, braxiopodalar, kaynozoyun floras? v? s. yr?nilmi?dir. Respublikan?n t?ba?ir kntl?rini yr?n?n Az?rbaycan paleontoloqlar?n?n oxillik t?dqiqatlar?n?n yekunu olan “Az?rbaycan?n t?ba?ir faunas?” v? “Az?rbaycan?n drdnc Dvr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlas?” adl? unikal monoqrafik ?s?rl?r yarad?lm??d?r. Respublika ?razisinin stratiqrafik yr?nilm?si zr? byk faktiki material toplanm?? v? iki hiss?d?n ibar?t “Az?rbaycan?n stratiqrafiyas?” (“Az?rbaycan?n geologiyas?” 8 cildli ?s?rin I cildi) ap olunmu?dur.

Az?rbaycan?n fanerozoyunun paleoco?rafi x?rit?l?ri (44 x?rit?) atlas? t?rtib olunmu?dur. Az?rbaycan?n geoxronoloji sxemi i?l?nib ap olunmu?dur. “Az?rbaycan?n neftli-qazl? kompleksl?rinin stratiqrafik atlas?” t?rtib olunmu? v? n??r edilmi?dir.

Mikroelementl?r v? oksigen izotoplar?n?n faunan?n mxt?lif qruplar?nda paylanmas? qanunauy?unluqlar? v? mhitin bionomik ??raitinin d?qiql??dirilm?sind? onlar?n rolu, Az?rbaycan?n t?ba?ir v? kaynozoy hvz?l?rinin paleotemperaturlar? m?yy?n edilmi?dir.

?b?nin aliml?ri apar?c? xarici universitetl?r, elmi m?rk?zl?r v? ?irk?tl?rl? m?t?r?k layih?l?r h?yata keir?r?k, Az?rbaycan?n neftli-qazl? blg?l?rinin v? ayr?-ayr? regionlar?n?n stratiqrafiyas? v? faunas?n?n t?dqiqi zr? beyn?lxalq ?m?kda?l??? inki?af etdirirl?r.    Nummulites distans Desh. Alt eosen.

                Nax?van MV
Aza k?sili?i. Paleosen-alt eosen. Nax?van MV