Xəbərlər


GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN KİTABXANASINA YENİ JURNALLAR DAXİL OLUB

 
29 iyun 2021-ci il


1. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. – 2020. – № 11

2. ANAS Transactions. Earth Sciences . – 2020. – № 1

3. Azərbaycanda Geofizika Yenilikləri. – 2020. – № 3-4

4. Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов. 2020. – № 1

5. В мире науки. – 2021. – № 1-2

6. Геотектоника. – 2021. – № 1

7. Геохимия. – 2021. – № 1-2

8. Геология и геофизика. – 2021. – № 1-2

9. Литология и полезные ископаемые. – 2021. – № 1

10. Наука и жизнь. – 2021. – № 5

11. Природа. – 2021. – № 3

12. Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2021. – № 1

13. Физика земли. – 2021. – № 1

14. Вестник Российской Академии Наук. – 2021. – № 1-2