Xəbərlər


GGİ-nin KİTABXANASINA YENİ KİTABLAR VƏ JURNALLAR DAXİL OLMUŞDUR


15 oktyabr 2020-ci il

KİTABLAR:

1. Али-заде Ак.А., Гулиев И.С., Мамедов Н.З., Алиева Э.Г.,
Фейзуллаев А.А., Гусейнов Д.А. Продуктивная толща
Азербайджана. В 2-х томах. – Москва, 2018.

2. Ali-zadeh Akif. A., Ibrahim S. Guliyev, Fakraddin A. Kadirov,
Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan, Volume I:
Geology. - 2016.

3. Ali-zadeh Akif. A., Ibrahim S. Guliyev, Fakraddin A. Kadirov,
Lev V. Eppelbaum. Geosciences of Azerbaijan, Volume II:
Economic Geology and Applied Geophysics.– 2016.

4. Hüseynov B.B. və b. Azərbaycanın quru ərazisində neft-qaz
geoloji rayonlaşdırma. – Bakı, 2019

5. AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi Landşaftşünaslıq terminlərinin qısa izahlı lüğəti. – Bakı, 2019

6. Xəlifəzadə Ç.M. Sedimentologiyanın (litologiyanın) əsasları:
dərslik. I-IV hissə. – Bakı, 2019

7. Məmmədov V.A., Əliyev S.İ., Salmanov Ə.M. Azərbaycan
Respublikası böyük göllərinin hidrobiokimyəvi xüsusiyyətləri
və gölətrafı ərazilərin mühəndisi geofiziki şəraiti. – Bakı, 2019.

8. Рустамов М.И. Геодинамика и магматизм Каспийско-Кавказского сегмента Cредиземноморского пояса в фанерозое. – Баку, 2019.

9. Халилов Г.А. Морфоструктуроведение : Теоретические и
прикладные аспекты исследования. – Баку, 2019.

10. Vəliyev Z.A. Vulkanizm, filizəmələgəlmə və geodinamika. – Bakı. 2019.

11. Şahbazov E.Q., Kazımov E.A. Akademik Azad Mirzəcanzadə –
neft elminin fenomeni – 90. – Bakı, 2019.


12. Проблемы геологии и расширение минерально-сырьевой базы стран Евразии. – Алматы, 2019.

13. Поперечные и обменные волны при глубинных сейсмических исследованиях на акваториях. – Санкт- Петербург, 2019.


JURNALLAR:

1. Azərbaycan Neft Təsərrüfatı. – 2020. –№ 1-3

2. AMEA Xəbərlər Yer еlmləri. – 2020. –№ 1

3. В мире науки. – 2020. – № 1-2

4. Геотектоника. – 2020. – № 1-2

5. Геохимия. – 2020. – № 1-4

6. Геология и геофизика. – 2020. – № 1-4

7. Геология нефти и газа. – 2020. – № 1

8. Литология и полезные ископаемые. – 2020. – № 1-2

9. Наука и жизнь. – 2020. – № 1-4

10. Природа. - 2020. – № 1-2

11. Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов.
2019. – № 1-2

12. Стратиграфия. Геологическая корреляция. – 2020. – № 1-2

13. Физика земли. – 2020. – № 1

14. Вестник Российский Академии Наук. – 2020. – № 1-3

15. Azərbaycanda Geofizika yenilikləri. - 2020. – № 1-2