Xəbərlər


ELAN
AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNDA 2017-ci İL NOYABR AYININ 27-dən NOYABR AYININ 30 TARİXLƏRİNDƏ AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DOKTORLUQ İMTAHANLARI KEÇİRİLƏCƏKDİR


27.11.2017 – 1100
2517.01 – “Litologiya

28.11.2017 – 1100
2507.01 – “Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları

29.11.2017 – 1400
2521.01 – “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı

30.11.2017 – 1100
2512.01 – “Ümumi və regional geologiya” (“Paleontologiya və stratiqrafiya”)


Ünvan: H.Cavid pr. 119, AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
(2-ci mərtəbə, otaq 233)