Xəbərlər


GƏNC ALİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN “GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKANIN PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİNDƏ MULTIDİSSİPLİNAR YANAŞMA” ADLI VI BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu 12-15 oktyabr 2015-ci il tarixlərində AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunan gənc alim və tələbələrin “Geologiya və geofizikanın problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşma” adlı VI Beynəlxalq Elmi Konfransını elan edir.

First circular yüklə

Application form yüklə

Template yüklə