Xəbərlər


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTU 2014-cü İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ
 
2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları                           - 1 yer
2507.01 - Geofızika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları                                   - 1 yer
2512.01 - Ümumi və regional geologiya                                                                            - 1 yer
2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya  - 1 yer
2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı                             - 1 yer
2525.01 - Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı                                             - 1 yer


SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
2014-cü İL DEKABR AYININ 30-dək
TELEFON: 510-01-41 (143)