Xəbərlər


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ GEOLOGİYA İNSTİTUTU 2013-cü İL ÜÇÜN AŞAĞIDAKI İXTİSASLAR ÜZRƏ DİSSERTANTURAYA QƏBUL ELAN EDİR


 ELMLƏR DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2507.01 - “Geofızika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları”                                   - 1 yer
2508.01 - “Geoekologiya”                                                                                           - 1 yer
2515.01 - “Petrologiya, vulkanologiya”                                                                         - 1 yer
2521.01 - “Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı”                             
- 1 yer
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”                                            - 5 yer

 

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ

2518.01 - “Hidrogeologiya”                                                                                         - 1 yer
2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və istismarı”                                           - 1 yer


                                                                                         SƏNƏDLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİNİN MÜDDƏTİ
                                                                     2013-cü İL DEKABR AYININ 20-dək
                                                        TELEFON: 510-01-41 (143)