GİA

Paleontologiya və stratiqrafiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
1.1
Stratiqrafiya, Şərqi Azərbaycanın Maikop çöküntülərinin əmələgəlmə şəraiti və karbohidrogen potensialı
2000
1036
1.2
Qazıntı halında tapılan və müasir suitilərin mənşəyi, təkamülü, ekologiyası və embriologiyası
2003
1058
1.3
Azərbaycanın alt çöküntülərində biotların stratiqrafiki və palecoğrafi paylanma qanunauyğunluqları
2003
1061
1.4
Alt və orta devonun Pentameridləri
2003
1062
1.5
Azərbaycanın Neogen fauna və florasının atlası
2004
1072
1.6
Azərbaycanda qazıntı halında tapılan onurğalı fauna üzrə məlumat bankının yaradılması
2005
1086
1.7
Azərbaycanın məhsuldar qatının stratiqrafiyası və onun müxtəlif litofasial tiplərinin korrelyasiya sxemi
2009
1095

19.03.2011     Çap et  Çap et