GİA

Geofizika


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
8.1
Böyük və Kiçik Qafqazın təbaşir dövrünün paleomaqnit məlumatlarının müqayisəli analizi (paleotektonik nöqteyi nəzərdən yenidənqurulması) 
2003
1049.
8.2
Azərbaycan süxurlarının petrofiziki xassələrinin məlumat bazasının tərtibi (Kiçik Qafqazın timsalında)
2002
1050.
8.3
Xəzərin cənub akvatoriyasının çökmə qatında temperaturun və istilik selinin paylanması
2003
1052
8.4
Şərqi Azərbaycanın müxtəlif stratiqrafik intervalları üzrə çökmə süxur kəsilişlərinin radiogeokimyəvi xüsusiyyətləri
2004
1068.
8.5
Azərbaycanın Fanerozoy süxurlarının petrofiziki və geomaqnit xassələri üzrə məlumat bankının yaranması (Böyük və Kiçik Qafqazın timsalında)
2007
1079.

19.03.2011     Çap et  Çap et