GİA

Vulkanizm, petrologiya


# Hesabatların adları İl
Qey.nöm
11.1
Kiçik Qafqaz və Talışın kaynozoy vulkanik komplekslərinin sistemli təhlili
2000
1041
11.2
Kiçik Qafqazın Şahdağ çökəkliyinin eosen maqmatik komplekslərinin petrologiyası
2001
1043
11.3
Azərbaycanın palçıq vulkanları ilə əlaqədar neftbitum təzahürlərinin tədqiqi.
2000
1047
11.4
Cənub-Şərqi Qafqazın (Şamaxı-Qobustan regionu) palçıq vulkanlarının yayılması və təzahürünün tektonik xüsusiyyətləri
2001
1048
11.5
Kiçik Qafqazın və Talışın eosen maqmatik proseslərinin mineral paragenezislərinin öyrənilməsi
2003
1059
11.6
Kiçik Qafqazın serpentinitlərinin hidrotermal çevrilmələrinin eksperimental tədqiqi
2003
1060
11.7
Göyçə-Əkərə zonasının ofiolit assosiasiyası tədqiqatlarının təhlili, ümumiləşdirilməsi və onların Qafqazın geodinamikasının müəyyənləşdirilməsindəki rolu
2004
1066
11.8
Çökməsüxur neftqaz hövzələrin formalaşmasının xüsusiyyətləri (Cənubi Xəzər Meqaçökəkliyi timsalında)
2004
1074
11.9
Azərbaycanın palçıq vulkanlarınn struktur xüsusiyyətləri və zaman-məkan paylanma qanunauyğunluqları
2006
1075
11.10
Azərbaycanın həmsərhəd Xəzərin akvatoriyasının palçıq vulkanları xəritəsinin (miqyas 1:500000) tərtib olunması
2005
1076
11.11
Azərbaycanın filiz-maqmatik sistemlərinin petroloji-geokimyəvi indikator meyarları
2007
1082
11.12
Filiz yerləşdirən süxurların, mezozoy maqmatik komplekslərin, kristallik bünövrənin və üst mantiyanın mümkün filiz mənbəyi kimi rolu
2009
1094
11.13
Daşgil palçıq vulkanında real zaman ərzində onun aktivliyinin monitorinqi sasında metan axımının dinamikasının analizi.
2009
1096

19.03.2011     Çap et  Çap et