GİA

2019-cu İLDƏ AMEA GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA İNSTİTUTUNUN DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURASINA DAXİL OLMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN


Doktorantura və dissertanturada yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması səviyyəsinin daha da artırılması məqsədilə, 2020-2025-ci illərdə geologiya və geofizika elmlərinin inkişafının prioritetləri nəzərə alınmaqla, Geologiya və Geofizika İnstitutu aşağıdakı istiqamətlərin (mövzular üzrə) işlənilməsini zəruri hesab edir.

Doktorantura (fəlsəfə doktoru proqramı üzrə):

2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları
ixtisası üzrə

1. Böyük Qafqazın Kaxetiya-Vəndam zonasında seysmik təhlükələrin geoloji-riyazi inteqrə modeli
Интегрированная геолого-математическая модель сейсмических опасностей Кахетино-Вандамской зоны Большого Кавказа
2. Böyük Qafqazın cənub-şərqində və bitişik akvatoriyada seysmikliyin deterministik təhlili
Детерминистический анализ сейсмичности юго-восточной части Большого Кавказа и прилегающей акватории
3. GPS geodeziya və seysmoloji məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın cənub yamacının müasir kinematikası
Современная кинематика южного склона Большого Кавказа по данным GPS геодезии и сейсмологии

2512.01 - Ümumi və regional geologiya (Paleontologiya və stratiqrafiya)
ixtisası üzrə

1. Şərqi Azərbaycanın miosen çöküntülərinin foraminiferlərinin stratiqrafik əhəmiyyəti, biogeokimyası və paleoekologiyası
Стратиграфическое значение, биогеохимия и палеоэкология фораминифер миоценовых отложений Восточного Азербайджана
2. Böyük Qafqazın Vəndam zonasının qırılma və qırışıqlıq strukturlarının öyrənilməsi (uzaqdan zondlama məlumatları əsasında)
Изучение разрывных и складчатых структур Вандамской зоны Большого Кавказа (по данным дистанционного зондирования)

2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı
ixtisası üzrə

Palçıq vulkanizminin neft-qaz yataqlarının formalaşmasında rolu (seysmo-geoloji modelləşdirmənin əsasında)
Роль грязевого вулканизма в формировании нефтегазовых залежей (на основе сейсмогеологического моделирования)

Dissertantura (elmlər doktoru proqramı üzrə):

2507.01- Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları ixtisası üzrə
Böyük Qafqazın mezo-kaynozoy təkamülünün palinspastik modeli
Палинспастическая модель мезокайнозойской эволюции Большого Кавказа

2512.01 - Ümumi və regional geologiya (Paleontologiya və stratiqrafiya)
ixtisası üzrə
Azərbaycan oliqosen-miosen çöküntülərinin dinosistləri və palinostratiqrafiyası
Диноцисты и палиностратиграфия олигоцен-миоценовых отложений Азербайджана

2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı,
minerageniya ixtisası üzrə
Böyük Qafqazın şərq hissəsinin filizəmələgətirən sistem¬lərinin geoloji-genetik modelləri
Геолого-генетические модели рудообразующих систем восточной части Большого Кавказа

Dissertantura (fəlsəfə doktoru proqramı üzrə):

2507.01 - Geofizika, faydalı qazıntıların geofiziki axtarış üsulları ixtisası üzrə

1. Qravimetrik, topoqrafik və seysmik məlumatlar əsasında Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsinin Yer qabığının 3D riyazi modeli
3D математическая модель земной коры азербайджанской части Большого Кавказа на основе гравитационных, топографических и сейсмических данных
2. Azərbaycanda maykop lay dəstəsinin istilik-fiziki modeli
Теплофизическая модель майкопской свиты Азербайджана
3. Cənub-Şərqi Qafqazda istilik sahəsinin məkan-zaman variasiyalarının seysmikliklə əlaqəsi
Пространственно-временные вариации теплового поля Юго-Восточного Кавказа в связи с сейсмическими событиями

2512.01- Ümumi və regional geologiya (Paleontologiya və stratiqrafiya)
ixtisası üzrə

1. Qobustanın miosen çöküntülərinin nanoplanktonları və biostratiqrafik əhəmiyyəti
Нанопланктон миоценовых отложений Гобустана и его биостратиграфическое значение
2. Binəqədi dördüncü dövr flora və fauna tapıntı yerində aşkarlanan onurğalıların qalıqlarının molekulyar-genetik (DNT) analizi
Молекулярно-генетический анализ (ДНК) останков позвоночных животных из Бинагадинского местонахождения четвертичной флоры и фауны
 

18.12.2019     Çap et  Çap et