GİA

ALƏMİN ƏBƏDİ DÖVRANI PARADİQMASI BAXIMINDAN KOSMOLOGİYANIN BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDAAləmin mahiyyətcə strukturlaşması və onun informasiya formasının enerji baxımından səciyyələrinin özünəməxsusluğu aləmin əbədi dövranı paradiqmasında kosmologiyanın “zaman”, zamanın biristiqamətliliyi və hər yerdə mövcud olması kimi bir sıra mürəkkəb və mübahisəli məsələlərini aydınlaşdırmaq üçün zəmin yaratmışdır. Təqdim etdiyimiz məqalədə şüurun yaratdığı gerçəklik, “qara” materiya, “qara enerji” və “azad iradə” ilə bağlı məsələlər bu baxımdan nəzərdən keçirilir.

Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2012, №4, s. 81-86

Tam məqaləni yüklə

30.01.2013     Çap et  Çap et