GİA

ZAMAN VƏ ONUN BİRİSTİQAMƏTLİYİGeoinformatika geoloji keçmişdə baş vermiş hadisə və proseslər haqqında informasiya "əldə etmək" sahəsində əsas elmi tədqiqat bölümünə çevrilməkdədir. Hesab olunur ki, Yer və onun ətrafında baş vermiş bütün hadisə və proseslər bu və ya digər dərəcədə Yerin litoloji tərkibində struktur xüsusiyyətləırində əks olunmuşdur. Bu informasiyanın şifrə olunması tam şəkildə və ayrı-ayrı mərhələlərdə Yer təkamülünün başvermə mexanizmini dərk etməyə imkan verər. Bu zaman informasiyanın müxtəlif parametrlər üzrə ölçülmə üsullarının və alınmış naticələrinin həqiqətət uyğunluğununun qiymətləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.


Aləmin abədi dövran (AƏD) konsepsiyası verir ki, aləmin əsas kosmoloji parametrləri yeni nöqteyi nəzəırdən baxılsın və bu əsasda geoinformatika sahəsində tədqiqatlar aparılsın. Bu məqalədə AƏD əsasında hissiyyatla (xüsusi olaraq ixtiyari təbiətli informasiyanın dərk olunması), zamanla və onun biristiqamətliyi ilə bağlı məsələlər baxılmışdır.

Azərbaycan MEA Xəbərləri, Yer elmləri seriyası, 2011, №3, s. 59-69

Tam məqaləni yüklə (rus dilində)

01.07.2011     Çap et  Çap et